TrønderEnergi står foran store investeringer i en krevende økonomisk situasjon. Etter at alt er tatt hensyn til går konsernets regnskap for 2015 i null. (Illustrasjon: TrønderEnergi)

TrønderEnergi-konsernet leverte et driftsresultat på 117 millioner kroner for 2015. Resultatet reflekterer en god underliggende drift, og en organisasjon som i perioden har vært engasjert i målrettet arbeid med utvikling, forbedring og effektivisering. Et vedvarende press på bransjens lønnsomhet gjør at forbedringsarbeidet må fortsette.

Kilde: TrønderEnergi

Resultatet ble for tredje år på rad preget av lav produksjon samtidig som kraftprisen gikk ytterligere ned i 2015. Kraftproduksjonen ble 1 941 GWh, dette er 98 GWh lavere enn normalproduksjonen. Gjennomsnittlig oppnådd kraftpris ble 20,9 øre pr kWh, mot 27,6 øre pr kWh i 2014.

Det ble i 2015 foretatt en nedskrivning av vindkraftverkene Valsneset og Bessakerfjellet på 156 millioner kroner. Nedskrivningene kommer som en konsekvens av lave priser på kraft frem mot 2020. De nedskrevne vindkraftverkene mottar ikke elsertifikater, og er derfor i en dårligere konkurranseposisjon enn vindanlegg besluttet bygget etter 1. januar 2012.

Nettselskapets drift er bedret og dette bidro til at nettleien ble satt ned i november 2015. TrønderEnergi var ved utgangen av 2015 blant de 10 nettselskapene i landet med lavest nettleie.

 Kundevirksomheten i TrønderEnergi leverte en drift som så vidt gikk i pluss i 2015. Dette skyldes delvis den skarpe konkurransen på strømsalg i regionen, samt at lavere kraftpris har medført en nedjustering av verdiene på eksisterende kraftkontrakter. Vår markedsposisjonen i Trondheim ble i 2015 forbedret blant annet gjennom tildeling av «Kundeserviceprisen 2015», og at Trondheim og omegn boligbyggelag (TOBB) i sterk konkurranse valgte TrønderEnergi som foretrukket strømleverandør for sine medlemmer. For 2016 har dette så langt bidratt til en kundevekst på rundt 15%.

 – De vedvarende lave kraftprisene skaper en utfordrende situasjon for hele kraftnæringen. TrønderEnergi var tidlig ute med å starte tilpasningen til denne situasjonen, og det gjør at vi for 2015 klarte å levere en underliggende drift der alle forretningsområdene gikk i pluss. På tross av at organisasjonen har gjort mye forbedringer i 2015, må effektiviseringsarbeidet fortsette fordi energimarkedene vil bli preget av enda tøffere konkurranseforhold i årene som kommer. Ytterligere effektivisering av driften vil derfor være et av de viktigste fokusområdene også i 2016, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Etter skatt, nedskrivninger og andre regnskapsmessige engangseffekter går samlet årsresultat for konsernet i null. I tråd med selskapets langsiktige utbyttepolitikk foreslår styret å betale 33 millioner kroner i utbytte til eierne for 2015.