Fangstanlegget på Tiller utenfor Trondheim får en viktig rolle i ECCSEL. (Foto: SINTEF)

Den europeiske infrastrukturen for forskning på CO2-håndtering - ECCSEL, oppgraderer SINTEFs fangstanlegg på Tiller i Trondheim. Det kommer både norske og internasjonale forskere til gode.

Kilde: CLIMIT

ECCSEL bidrar til forskning og utvikling av fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrensene i Europa. NTNU leder samarbeidet som omfatter forskningsinstitusjoner og universiteter i Norge, Nederland, Storbritannia, Italia, Spania, Frankrike, Polen, Hellas og Sveits.​ Se kart over deltagerne nederst på siden.

Forskningsrådet har i to runder til sammen bevilget vel 200 millioner kroner til ECCSEL for å bygge opp infrastruktur i Norge.​

– Midlene går blant annet til oppgradering av fangstpiloten på Tiller som i dag er det største norske testanlegget i ECCSEL. Oppgraderingen skal gi større fleksibilitet i hva slags tester som kan kjøres slik at det skal bli enda mer attraktivt for internasjonale aktører å teste sin teknologi der, sier Sverre Quale, prosjektdirektør for ECCSEL.

De andre som nyter godt av midlene fra Forskningsrådet er laboratoriene til NTNU og SINTEF i Trondheim og Oslo samt IFEs laboratorier på Kjeller.

TCM er på vei inn

ECCSEL har tett kontakt med Teknologisenter Mongstad (TCM) og har en intensjonsavtale om at senteret skal gå inn i ECCSEL-samarbeidet.​

– Dermed kan vi tilby testing under større forhold. Tiller er mellomstasjonen før testing av lovende teknologier kan skaleres opp på TCM. Jeg tror det vil bli et formelt samarbeid i løpet av året, sier Quale.

Horisont 2020-prosjekt med flere utlysninger

ECCSEL har kjørt den første utlysningsrunden med støtte til forskere som vil benytte forskningsinfrastruktur i andre land. Foreløpig drives nettverket som et Horisont 2020-prosjekt. 43 anlegg er med i prosjektet som har fått vel tre millioner euro over to år.

Forskerne kan søke om midler til å dekke utgifter til reise og opphold og betaling for tilgang til anleggene. Flere titalls søknader er nå under vurdering. Etter planen skal de første forskerne begynne å arbeide på andre lands laboratorier enn sitt eget fra sommeren 2016.

For de som ikke søkte i mars, blir det nye muligheter i to utlysninger sommeren og høsten 2016.

Vil bli en juridisk enhet

Per i dag er ECCSEL en samarbeidsorganisasjon, og ikke en juridisk enhet. Det betyr at partnerne må sette sammen et konsortium hver gang de for eksempel skal søke Horisont 2020 om midler.​

Den norske regjeringen vil søke Europakommisjonen om at ECCSEL blir et europeisk selskap fra årsskiftet 2016/2017. Det vil forenkle søknader til EU samt drift og utvikling på tvers av landegrenser og nasjonale regler.

– Kommisjonen har signalisert at på de største forskningsområdene skal det etableres denne typen forskningsinfrastrukturer for å gjøre det enklere å få tilgang til forskningsfasiliteter, fra samfunnsvitenskap til teknologiområder som CO2-håndtering, sier Quale.

Målet er at Norge sender en søknad før sommerferien slik at Kommisjonen kan ferdigbehandle den før årsskiftet. Slike prosesser tar vanligvis seks måneder.

 Etableringen av ECCSEL har vært en lang prosess. Ideen om en felles europeisk infrastruktur for CO2-forskning kom på EUs veikart for forskningsinfrastruktur i 2008 og finansieringen fra 2011. Neste år skal altså den permanente organiseringen endelig være på plass.​

Erstatter detektivarbeidet

– En fordel med ECCSEL er at når en forsker eller et prosjekt trenger visse typer laboratorieutstyr, trenger de bare å henvende seg ett sted. Hovedkontoret i Trondheim har full oversikt over hva slags forskning som kan utføres på hvilke anlegg og tilgjengelig kapasitet. Tidligere var man avhengig av å finne ut av dette selv gjennom tilfeldige bekjentskaper/kontakter, sier Quale.

Beskrivelse av alle laboratoriene er lagt ut på www.eccsel.org. Der vil det også bli lagt ut en kalender som skal vise når hvert laboratorium har ledig kapasitet.

Anlegg i Sør-Europa

Tyngdepunktet av forskningen skjer i landene rundt Nordsjøen, men både Spania og Italia har interessante forskningsanlegg.

Ved Hontomin i Nordvest-Spania har forskningsorganisasjonen CIUDEN nylig satt i drift en stor forskningspilot for lagring på land. Mens italienske forskningsinstitusjoner har testanlegg på Sardinia og utenfor Sicilia der det er naturlige lekkasjer av CO2fra havbunnen.