Bildet viser overløp ved Zakariasdammen. (Foto: Tafjord)

Tafjord-konsernets årsregnskap viser et resultat etter skatt for 2015 på 42. mill. kr. Det svake resultatet skyldes hovedsakelig lave kraftpriser og mindre produksjon enn normalt.

Kilde: Tafjord

– Prisen på kraft i vårt område (NO3) var i gjennomsnitt på 19 øre per kWh i 2015. Tilsvarende lave priser har vi ikke hatt siden 2001. Prognosene for kommende år tyder også på at prisene på kraft i årene fremover vil være lave. Vi har derfor stor fokus på realisering av kostnadsreduserende tiltak, samt å legge forholdene til rette for en enda mer effektiv drift, sier konsernsjef Erik Espeset.

Konsernet produserte 1.169 GWh (million kilowattimer) kraft ved egne kraftstasjoner i 2015.

– Normal årsproduksjon ved våre kraftstasjoner er 1.350 GWh. Dette betyr at vi i fjor produserte 181 GWh mindre enn normalt. Årsaken til dette er at det var lite snø i nedslagsfeltene våre ved inngangen av året kombinert med lite nedbør de siste månedene i 2015. Vi hadde dermed mindre vann tilgjengelig dette året enn det vi normalt har, sier Espeset.

Han påpeker derimot at konsernets andre virksomhetsområder, Kraftnett, Energigjenvinning, Strøm og Telekom, viser fin fremgang.

– Vi er inne i en god utvikling og både Strøm, Telekom og Kraftnett kan vise til gode resultater i forhold til året før. Virksomhetsområdet Energigjenvinning har også tilfredsstillende resultat, men ulmebrannen vi hadde ved anlegget høsten 2015 kostet oss en del, sier han.

Driftsresultat for 2015 ble 156 mill. kr mot 197 mill. kr året før. Resultatet før skatt ble 72 mill. kr. Dette er en økning på 25 mill. kr i forhold til 2014, da konsernet hadde svært høye finanskostnader grunnet ekstraordinære nedskrivinger.

Konsernets skattekostnader for 2015 utgjør 30 mill. kr. inklusiv grunnrenteskatt på 8. mill. kr. Dette innebærer at konsernet i 2015 hadde skattekostnader som var 43 mill. kr. lavere enn i 2014. Konsernets resultat etter skatt ble 42 mill. kr, noe som er en økning på 68 mill. kr i forhold til 2014.

– Selv om vi nå har stor fokus på kostnadsreduksjoner og jobber hardt for å øke inntjeningen innen alle virksomhetsområdene, vil lave kraftpriser de kommende årene ha stor innvirkning på resultatene fremover. Dette vil gjelde for hele bransjen, sier Espeset.