Med sine kostnadsberegninger gir NVE aktuelle utbyggere hjelp til å treffe mer presist med sine estimater i forbindelse med utbygging av vannkraft. (Illustrasjon: NVE)

NVEs kostnadsgrunnlag for vannkraft, med kostnadsnivå januar 2015, gir gjennomsnittskostnader for bygningsmessige arbeider og elektroteknisk og mekanisk utstyr. Kostnadsgrunnlaget er en hjelp til å gjøre raske kostnadsberegninger i tidlige prosjektfaser.

Kilde: NVE

«Kostnadsgrunnlag for vannkraft» gir kostnader for kraftverk med ytelse over 10 MW, mens«Kostnadsgrunnlag for små vannkraftanlegg (< 10 000 kW)» gir kostnader for kraftverk med ytelse under 10 MW.

I tillegg til kostnadskurver, beskriver rapporten også vanlige tekniske utførelser og forutsetninger for kostnadskurvene. Kostnadsgrunnlaget gir derfor også en god oversikt over vannkraftutbygging generelt.

Kostnadene kan variere med en rekke forhold, og grunnlaget må derfor brukes i kombinasjon med faglig skjønn. Dette gjelder særlig for de bygningsmessige arbeidene. 

Likt grunnlag for kostnadsberegninger

Kostnadsoverslag i en tidlig fase av planleggingen, er usikre. Formålet med kostnadsgrunnlaget er et mest mulig likt grunnlag for kostnadsberegningene. I planleggingen avveies økonomi og konflikt med andre brukerinteresser. Det er derfor viktig at utbyggingskostnadene for de enkelte prosjektene og ulike alternativ kan sammenlignes uten for store skjevheter på grunn av forskjellige priser og beregningsmetodikk. Virksomheter som utarbeider konsesjonssøknader er en viktig målgruppe for kostnadsgrunnlaget.

NVEs kostnadsgrunnlag for vannkraft ble første gang utgitt i 1982, og er senere oppdatert flere ganger. Forrige gang var i 2010, med kostnadsnivå 2010. NVE mener at kostnadsgrunnlaget for vannkraftanlegg fortsatt vil være et nyttig hjelpemiddel ved planlegging og kostnadsberegning.