Sunnfjord Energi lyfte seg frå underskott i 2014 til overskott i 2015. (Foto: Sunnfjord Energi)

Konsernet Sunnfjord Energi har eit førebels resultat etter skatt på 35,5 millionar kroner i 2015 mot eit underskot på 4,3 millioner kroner føregåande år.

Kelde: Sunnfjord Energi

Konsernet består av selskapa Sunnfjord Energi AS, Kjøsnesfjorden Kraftverk AS, Fossheim Energiverk AS og Enivest AS. Konsernet sine forretningsområde er kraftproduksjon, kraftomsetning, nettverksemd og telekom.

Konsernet har resultat etter skatt på 35,5 mnok mot eit underskot på 4,3 mnok føregåande år.

Nettverksemd og kraftproduksjon bidreg til auka resultat samanlikna med same periode føregåande år. Kraftproduksjonen er prega av låg kraftpris, men produsert mengde er om lag 40 GWh høgare enn 2014, og konsernet har hatt inntekter på finansiell sikring av produksjon på om lag 6 mnok.

Konsernet var i 2014 prega av nedskrivingar av verdiar i dotterselskapet Kjøsnesfjorden Kraftverk AS som følgje av låge kraftprisutsikter. Kraftprisen har ytterlegare forverra seg i 2015, men tildeling av elsertifikat til Kjøsnesfjorden Kraftverk AS frå 2016 løftar forventa framtidige kraftinntekter i selskapet, og bidreg til at ytterlegare nedskriving ikkje er nødvendig i 2015.

Finanskostnadar er vesentleg redusert samanlikna med føregåande år. Dette skuldast i hovudsak inntektsføring av estimatavvik på fallrettsplikter i Kjøsnesfjorden Kraftverk AS per 31.12 på om lag 36,5 mnok. Øvrige rente- og finanskostnadar er om lag uendra samanlikna med føregåande år.

Drift og investeringar

Konsernet har hatt ein produksjon på 507 GWh mot middelproduksjon for året på 517 GWh. Produksjon i 2014 var 468 GWh. Oppnådd pris på produsert mengde er vesentleg redusert samanlikna med føregåande år og konsernet har realisert ein snittpris på om lag 18 øre i 2015 mot 23 øre i 2014.

Konsernet si inntektsramme for overføringsinntekter er høgare i 2015 enn føregåande år. Driftskostnadsnivået for nettverksemda har ikke vakse i same takt, og dette medfører auka driftsresultat frå nettverksemda målt mot fjoråret.

Konsernet har reduserte inntekter frå kraftomsetning som følgje av låg kraftpris. Forretningsområdet gjev eit tilfredsstillende marginbidrag også i 2015.

Annan verksemd omfattar telekom, entreprenørverksemd, småkraft og sal av materiell. Telekom utgjer den største delen av dette forretningsområdet. Det har vore stor utbyggingsaktivitet i 2015, og vekst i tal kundar. Veksten i inntekter er motsvara av kostnadsvekst, og resultatbidrag frå telekom er på nivå med fjoråret.

Konsernet har føreteke investeringar i varige driftsmidlar på 123 mnok i 2015 mot 133,8 mnok føregåande år.