Det gode resultatet for 2015 er sterkt preget av urealiserte verdiendringer på energikontrakter og rentebytteavtaler, forteller Konsernsjef Steinar Pettersen i SKS (Salten Kraftsamband). (Foto: SKS)

Kraftkonsernet SKS (Salten Kraftsamband) oppnådde et årsresultat på 154,6 MNOK i 2015.

Kilde: SKS

Konsernregnskapet viser en omsetning på 937 MNOK og et driftsresultat på 366 MNOK.
Resultat før skatt er på 259 MNOK. Skattekostnaden er 104 MNOK som gir et samlet resultat etter skatt på 154,6 MNOK for kontrollerende eierinteresser.

– 2015 er preget av høy produksjon og lave kraftpriser. Årsresultatet er sterkt preget av urealiserte verdiendringer på energikontrakter og rentebytteavtaler, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i SKS.

Spotprisen på elektrisk kraft var på 18,7 øre, det laveste nivå den har vært på siden 2001. Produsert volum var på 2.193 GWh, noe som er det nest høyeste i SKS-konsernets historie.

Morselskapet (Salten Kraftsamband AS) rapporter sitt resultat etter norsk regnskapsstandard og har et resultat etter skatt på 68,4 mill.kr.

Generalforsamlingen vedtok å utbetale et utbytte på 50 mill.kr.