Med nye regler legger NVE til rette for at det skal bli enklere for plusskunder å produsere strøm selv. (Illustrasjonsfoto: NVE)

NVE har vedtatt nye regler for såkalte plusskunder, altså strømkunder som i perioder produserer mer strøm enn de selv bruker. Endringen innebærer at plusskunder får fritak fra innmatingstariffens faste ledd.

Kilde: NVE

– Det er fortsatt relativt få norske strømkunder som produserer strøm selv, men vi ser at interessen er økende. Forenklingen av regelverket som vi nå har foretatt, vil sammen med de nye smarte målerne legge til rette for at alle kan selge og levere overskuddsstrøm til nettet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

En plusskunde kan maksimalt levere 100 kW overskuddskraft. 100 kW tilsvarer om lag 650 m2solcellepanel.

De nye reglene pålegger alle nettselskap å inngå avtale med strømkunder som ønsker å bli plusskunde. 

– Hvis du ønsker å bli plusskunde, må du melde fra til nettselskap ditt som kan fortelle hvilke tekniske krav som gjelder for plusskunder i deres nett. Dersom du ikke allerede har en smart strømmåler, må du få det før du kan selge overskuddskraft. Du må også velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du bruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt, forklarer Flataker.

Alle som ønsker det, kan allerede nå produsere strøm og selge overskuddskraften til en kraftleverandør. Det er viktig å ha dialog med nettselskapet før det installeres utstyr for produksjon av strøm.

Endringen som trer i kraft 1. januar 2017, fritar plusskunden fra innmatingstariffens faste ledd. Plusskundene «betaler» da kun energileddet i innmatingstariffen. Energileddet varierer typisk fra – 5 øre/kWh til + 5 øre/kWh, avhengig av om kraftproduksjonen øker eller reduserer nettapet.

Boligselskap kan bli plusskunder

NVE har i samråd med Statnett laget en løsning som innebærer at boligselskapets produksjon kan bli fellesavregnet og fordelt på alle strømkundene i boligselskapet. Løsningen skal implementeres i det nye nasjonale systemet for utveksling av målerverdier i kraftmarkedet (Elhub), som etter planen skal settes i drift 20. februar 2017. Denne løsningen sikrer at sluttbrukere i boligselskaper blir målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får alle fordelene av å være plusskunder.