Økt inntektsramme i nettvirksomheten bidrar til positiv resultatutvikling i Agder Energi i første kvartal 2016. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Agder Energi hadde i første kvartal et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 672 mill. kr. Tilsvarende tall for 2015 var 517 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 281 millioner kroner (215 millioner kroner).

Kilde: Agder Energi

– Den viktigste årsaken til økningen i resultatet er økt inntektsramme innen nettvirksomheten. Til tross for at markedet er preget av et stort kraftoverskudd som gir lave spotpriser, har høy produksjon, høye bidrag fra prissikringen og god drift bidratt til at vannkraften vår fortsetter med å levere gode resultater, sier konsernsjef Tom Nysted.

De pågående og planlagte effektiviseringseffektene vil påvirke resultatet i positiv retning.

Agder Energi hadde driftsinntekter (IFRS) i kvartalet på 2 454 mill. kr (2 227 mill. kr). Konsernets driftsresultat (IFRS) ble 834 mill. kr (617 mill. kr) og IFRS-resultatet etter skatt (majoritetens andel) ble 491 mill. kr (461 mill. kr). Hovedforskjellen mellom resultater rapportert i henhold til GRS og IFRS er at verdiendringer på urealiserte kraft-, valuta- og rentekontrakter inngår i IFRS.

Rekordhøy produksjon og god ressursbeholdning

Vannkraftproduksjonen i første kvartal var rekordhøye 3 152 GWh (2 849 GWh), en økning på 11 %. Ressurssituasjonen er fortsatt vesentlig bedre enn normalt, og med normal ressurstilgang fremover forventer derfor Agder Energi en høy vannkraftproduksjon i 2016.

Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var i 1. kvartal 21,2 øre/kWh (23,9 øre/kWh).

Lavt sykefravær

Konsernet har hatt et lavt sykefravær de seneste årene, og i 1. kvartal var sykefraværet på 4,0 %(4,0 %).

Utsiktene fremover

Terminprisene på kraft har falt ytterligere i kvartalet og indikerer lave priser de neste årene. Konsernets sikringsaktiviteter forventes fortsatt å gi vesentlige bidrag, men Agder Energi forventer lavere oppnådde priser framover.

Høyere inntektsramme forventes å gi et bedre resultat i nettselskapet i 2016 sammenlignet med 2015.