Skadestatistikken i fornybarnæringen er fortsatt preget av for høye tall, her illustrert med en krevende arbeidssituasjon i forsyningsområdet til BKK. (Foto: BKK)

TNS Gallup har på oppdrag fra Energi Norge gjennomført den årlige HMS Benchmarkingundersøkelsen for kraftnæringen. Rapporten viser liten endring i HMS-statistikken fra 2014 til 2015. Rapporten ble lagt frem på HMS-konferansen i Hamar 11. mai.

Kilde: Energi Norge

Skader som inkluderer både med og uten fravær, de såkalte H2-verdiene, viste en liten nedgang fra 302 skader i 2014 til 280 skader i 2015. Dette representerer en H2-verdi (fravær med og uten skader per million arbeidede time) på 10,9. F-verdiene som er et måltall for fraværsskader per million arbeidede time, og som kan indikere skadenes alvorlighet, var på 99,4. Sammenlignet med 2014 har fraværsverdiene gått noe opp. Det samme gjelder for H1-verdiene, som måler skader kun med fravær. Den var i 2015 på 5,4 en økning med 0,3 fra 2014. Dette betyr at næringen ikke har oppnådd målet om 15 prosent årlig reduksjon av H2-, F- og H1 verdier – på vei mot null skader. Rapporten representerer, som i 2014, 77 prosent av alle som arbeider i Kraftnæringen (SSB).

– Vi skulle gjerne sett at næringen også i år klarte målet om 15 prosent årlig reduksjon i skadetrenden, sier HMS-rådgiver Maria Benestad Astrup i Energi Norge. 

Hun legger til at vi klarte to av tre mål i 2014 med en reduksjon av skadetallene. Årets resultater viser at vi ikke må gi slipp på HMS-fokuset og forbedringsarbeidet i næringen.

Lærlingene utsatt

Rapporten viser videre at lærlinger er i underkant av tre ganger mer utsatt for skader enn de ordinære ansatte. Som et ledd i Energi Norges HMS-satsning på sikkerhet i kraftnæringen er International Research Institute of Stavanger (IRIS) engasjert i å kartlegge sikkerhetskulturen for å finne områder det bør rettes oppmerksomhet mot i arbeidet med å redusere skadetrenden. Her blir blant annet arbeidet med lærlingers sikkerhet viktig. Målet med sikkerhetskultur prosjektet er å utarbeide bransjerettede tiltak/verktøy innenfor sikkerhet tilpasset mellomledere.

– Det gledelige er at de fleste rapporterer inn HMS-informasjon og forbedringstiltak til sine styrer. Det er viktig at styre følger med, og viser engasjement, for bedriftens HMS-arbeidet, sier Benestad Astrup. Et området jeg tror bransjen kan oppnå effektfulle forbedringer er på innrapportering av uønskede hendelser eller avvik. Vi har et mål om tre innrapporterte avvik per ansatt per år på bransjenivå. Å ta lærdom av avvik, se etter årsak og ikke etter skyld og å aktivt bruke innrapporteringen i det kontinuerlige forbedringsarbeidet tror jeg er viktig, sier hun. Det skal også nevnes at det er stor forskjell på antall avvik per ansatt fra bedriftene. Noen har opptil 27 innrapporteringer avvik per ansatte, og andre ligger under 1.

Lavt sykefravær

HMS-benchmarkingrapporten viser også at sykefraværet i kraftnæringen fortsatt er stabilt lavt på 4 prosent. Statistisk Sentralbyrå (SSB) legger om innrapporteringen av sykefraværsstatistikk på landsnivå, og har derfor ikke statistikk som viser den totale landbaserte utviklingen. Sammenlignet med Norsk Industri og Bygg- og Anlegg har kraftnæringen det laveste sykefravær.