At Eurelectric vil over til betaling av effektbruk i nettet passer godt med det arbeidet som skjer i Norge knyttet til tariffer i distribusjonsnettet. (Illustrasjonsfoto: EB)

Den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric ønsker at betaling i distribusjonsnettet i større grad må baseres på effekt- enn energibruk. Dette vil bedre gjenspeile kostnadene i nettet, mener organisasjonen.

Kilde: Energi Norge

– Utspillet fra Eurelectric er i god overenstemmelse med det arbeidet som skjer i Norge knyttet til tariffer i distribusjonsnettet, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Eurelectric har i sitt arbeid med prisstrukturen for nettleie sett særlig på balansen mellom effekt- og energileddet. De ønsker en rettferdig fordeling av kostnader mellom ulike kundekategorier og ikke minst å unngå kryssubsidiering mellom disse. Eurelectric hevder at mer bruk av effekttariffer reflekterer økte nettkostnader som følge av økt effektuttak og at dette kan bidra til en mer effektiv utnyttelse av strømnettet.  

Energi Norge har en temadag om nettariffer 7. juni. Her får du blant annet høre NVEs syn innføringen av nettariffer i Norge.