NVE er nå kommet med en ny veileder om skogrydding. Hensikten er å redusere strømbrudd som følge av trefall. (Illustrasjonsfoto: Elverum Nett/Eidsiva)

Trær som faller på kraftledninger er en vanlig årsak til korte og lange avbrudd av strøm. Nå skal en ny veileder fra NVE forbedre forsyningssikkerheten og miljøet.

Av: Arvid Bekjorden, rådgiver og skribent i DEFO (Distriktenes Energiforening)

NVE er som bransjen opptatt av skog og forsyningssikkerhet. I veilederen legger NVE vekt på følgende: 

«For å redusere antall strømbrudd som følge av trefall på kraftledninger og lengden på disse, er det viktig at skogrydding planlegges og utføres på en god måte. Risikovurdering med påfølgende nødvendige tiltak bør være styrende for skogryddingen. Tilstrekkelig bredde på gaten som ryddes er avgjørende for å hindre trepåfall. Det må gjøres en vurdering enkeltvis for ulike strekninger og ledningstyper. Skogryddingen må gjennomføres slik at den ivaretar nødvendige miljøhensyn. Rydde- og skjøtselsplaner er et godt verktøy for å sikre at hensyn ivaretas.»

VIKTIG UTFORDRING FOR KRAFTBRANSJEN

Forsyningssikkerhet, økt tilvekst av skog og klimaendringer gjør at vegetasjon vil være en viktig utfordring for kraftbransjen også i årene som kommer. Det er derfor viktig at skogrydding blir planlagt, organisert, utført og fulgt opp på en systematisk måte.

Samtidig er det fokus på kraftledningenes virkning på landskap og miljø. Ryddebelter i skogsområder er med på å framheve kraftledninger som et teknisk inngrep i landskapet. Hvordan skogryddingen utføres påvirker i stor grad hvordan sluttresultatet blir. 

FORSYNINGSSIKKERHET OG MILJØ

I tillegg til det som er skrevet over tar veilederen for seg hvilke retningslinjer NVE har for hvordan vegetasjon bør ryddes under kraftledninger for å ivareta hensynet til forsyningssikkerhet og miljø innenfor gjeldende lovverk.

Fra Defos side er vi som NVE svært opptatt av utfordringene med kraftledninger, skog og skogrydding. Vi er tilfreds med at NVE kommer med veileder og vil framover etter hvert som vi høster erfaringer med innholdet i veilederen bidra til at denne ytterligere forbedres.