I en evalueringsrapport får NVE, med Per Sanderud i spissen, skryt for måloppnåelse og effektivitet. (Foto: NVE)

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har Menon Economics, i samarbeid med Agenda Kaupang, Thema Consulting Group og A2, evaluert NVEs måloppnåelse og effektivitet. Evalueringsrapporten konkluderer med at NVE i stor grad oppnår målene departementet setter, og at direktoratet for det meste jobber effektivt.

Kilde: OED

Evalueringsrapporten peker på ni konkrete anbefalinger som kan effektivisere NVEs ressursbruk ytterligere. Departementet vil sammen med NVE se nærmere på hvordan evalueringens funn kan følges opp på best mulig måte. 

For å bedre måloppnåelse og effektivitet blir følgende anbefalinger gitt:

 1) Styrking av overordnet og helhetlig styring gjennom etablering og forbedring av virksomhetsplaner

2) Øke omdisponeringer mellom avdelinger ved å øke årlige kutt fra 5 til mellom 5 og 10 prosent

3) Etablere et klarere mandat for Energiavdelingen og styrke kompetansen i avdelingen gjennom å ansette mer senior personell. Dette vil trolig redusere behovet for ansatte.

 4) Utføre mer av arbeidet i team. Gode erfaringer fra Konsesjonsavdelingen kan overføres til andre

5) Styrke IKT-området

6) Skille ut NVE Anlegg fra NVEs ordinære virksomhet

7) Trekke en klarere grenselinje mot kommunene innen flom og skred

 8) Redusere omfang av betalte oppdrag fra aktører som NVE forvalter til et minimum

9) Styrke innkjøpsfunksjonen