Fornybar AS skal sammen med private kunne investere i selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi. Foto: Sigurd Aarvig

Regjeringen vil, før året er omme, legge frem konkrete planer for etablering av et investeringsselskap for grønn teknologi – «Fornybar AS».

 

– Vi legger opp til at Fornybar AS sammen med private investorer skal investere i primært unoterte selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi, sier olje- og energiminister Tord Lien. Saken er med i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Investeringsselskapet skal bidra til å redusere klimagassutslipp og så langt som mulig supplere eksisterende virkemidler. Satsingen skal inkludere innsats rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering.

Offentlig og privat kapital

Stortinget anmodet i fjor høst regjeringen om å opprette Fornybar AS, også kalt «Greenfund», i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016. Regjeringen følger nå opp dette vedtaket.

Fornybar AS skal sammen med private kunne investere i selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi, het det i stortingsvedtaket. Dette omfatter for eksempel fornybar energi, hydrogen, energilagring, transportløsninger med lave klimatrykk, reduksjon, fjerning, transport og lagring av CO2, energieffektive industriprosesser, og innrettet slik at selskapet forventes å gi markedsmessig avkastning over tid.

20 milliarder kroner?

Det tas sikte på at fondet over tid får en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner, het det i fjorårets stortingsvedtak. Olje- og energiministeren sier foreløpig ikke noe om størrelsen på kapitalen, men at selskapet «…vil få et bredt investeringsunivers og at aktiviteten vil ha en norsk forankring».

Det skal ikke være et mål spesielt å stimulere til utbygging av ny kraftproduksjon i Norge. Prosjekter med produksjon av fornybar energi i andre land kan vurderes.

Regjeringen vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 komme tilbake med et konkret forslag til investeringsmandat, organisering og budsjettering.

– Positivt initiativ

Direktør bærekraft i SINTEF, Nils A. Røkke, er glad for initiativet.

­– Det er positivt at det planlegges å investere mer i «grønne teknologier» for å kompensere noe for markedssvikten vi har i dag. Det er viktig at virkemiddelet innpasses i eksisterende virkemiddelapparat slik som Forskningsrådet, Enova, Innovasjon Norge, SIVA og Investinor, slik at man får den ønskede effekten ut av det mulige nye initiativet.

SINTEF er opptatt av at innovasjoner innen grønne teknologier blir tatt ut i markedet, og at økt involvering av private investorer og investeringsselskap kan bidra til å styrke innsatsen for at dette skjer. Det kan også føre til tettere kontakt mellom investorer og forskningsaktørene i Norge, sier Røkke til energibransjen.no