Også for BKK, det største energiselskapet i vest, er det blitt tøffere økonomiske tider. (Illustrasjonsfoto: BKK)

BKK (Bergenhalvøens kraftselskap) sitt konsernresultat for 1. kvartal 2016 er 292 millioner kroner. Resultatet er redusert med 9 millioner kroner sammenliknet med samme periode i fjor.

Kilde: BKK

– Driftsresultat er redusert med 112 millioner kroner sammenlignet med 2015, hovedsakelig på grunn av lavere inntekter fra energisalg som følge av lave kraftpriser. Økte inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper bidrar imidlertid positivt til konsernresultatet, sier konsernsjef Jannicke Hilland. 

Hittil i år har BKK-konsernet hatt en omsetning på 1 113 millioner kroner, mot 1 219 millioner kroner for same periode i fjor. Energiinntekter utgjorde 553 mill. kroner, som er en reduksjon på 164 millioner kroner.

I første kvartal 2016 var vannkraftproduksjonen ca. 5 prosent lavere enn samme periode i fjor. Områdeprisen for første kvartal 2016 var 21,2 øre/kWh, mot 23,8 øre/kWh året før. 

 Inntekter fra kraftoverføring var på 354 millioner kroner, mot 352 millioner kroner for samme periode i fjor. Inntekter fra salg av fjernvarme økte fra 49 millioner kroner til 58 millioner kroner. Telekominntektene økte fra 92 til 102 millioner kroner.

Ingeniør- og entreprenørselskapet BKK EnoTek, som ble etablert 1. januar 2016, hadde en ekstern omsetning første kvartal på 21 millioner kroner og et driftsresultat på 9 millioner kroner.

Utsikter fremover

Siden midten av februar har prisene på kull og olje løftet seg noe og det har bidratt til noe høyere kraftpris. Prisene er likevel svært lave sammenlignet med nivået de siste fem årene.

Økende investeringer i fornybar energi og moderat vekst i elforbruket vil prege kraftbalansen og prisbildet. Beslutningene om å stenge ned om lag 20 TWh svensk kjernekraft i løpet av 2020, vil bidra til å redusere overbalansen i det nordiske markedet noe.

BKKs inntjening er i stor grad basert på vannkraftproduksjon. Usikkerheten som er knyttet til produksjonsvolum og kraftpris medfører risiko for svingninger i BKKs økonomiske resultat. For 2016 forventer styret et underliggende resultat etter skatt som er lavere enn i 2015. 
– Den nærmeste tiden skal BKK i hovedsak oppnå vekst gjennom investeringer innen kjerneområdene. BKK skal være en ledende aktør innen utviklingen av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger.  Vi rigger organisasjonen for å effektivisere driften, øke lønnsomheten og for å være en motor i en bransje som er inne i en tid hvor det skjer store og spennende endringer, sier Hilland.