Sammenlignet med 2014 økte forbruket av fjernvarme her i landet med åtte prosent til rekordhøye 4,8 TWh i 2015. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Fjernvarmeforbruket økte med 8 prosent fra året før til rekordhøye 4,8 TWh i 2015. Selv om 2015 var 1,8 grader varmere enn normalen, har utbygging av fjernvarmenettet bidratt til økt forbruk. Fjernvarmenettet var i 2015 dobbelt så langt som i 2008.

Kilde: SSB

Den totale lengden på fjernvarmenettet i Norge var om lag 1 800 km i 2015.

Det er særlig i de største byene, med størst konsentrasjon av forbrukere, at fjernvarme er utbredt. I de senere årene har det imidlertid også blitt utbygd en del fjernvarme på mindre steder. Antallet virksomheter som produserer og distribuerer fjernvarme har økt betydelig, fra drøyt 20 rundt årtusenskiftet til om lag 100 i dag. Dette bidro til det rekordhøye fjernvarmeforbruket i 2015 selv om temperaturen var høyere enn normalt. Gjennomsnittstemperaturen i 2015 var tredje høyest i en serie som går tilbake til 1900, mens 2014 var varmest i denne perioden med 2,2 grader over normalen.

Snaut 20 av fjernvarmevirksomhetene leverer også fjernkjøling. I fjor ble det brukt 169 GWhfjernkjøling, som er uendret fra året før.

Halvparten av fjernvarmen fra avfall

Netto produksjon av fjernvarme, som er bruttoproduksjonen (6,7 TWh) fratrukket det som ble avkjølt (800 GWh) og kraftproduksjonen (445 GWh), var på 5,4 TWh i 2015. Det er dette som sendes ut på fjernvarmenettet. 600 GWh gikk tapt i fjernvarmenettet og ga 4,8 TWh levert til forbruker.

Om lag halvparten av netto produksjon av fjernvarme kom ved forbrenning av avfall (2,7 TWh) i 2015. Den nest største energikilden var flisfyringsanlegg med en andel på rundt 20 prosent (1,1 TWh). Elkjel utgjorde 12 prosent, mens fjernvarmeproduksjonen i varmepumpeanlegg utgjorde 10 prosent. Bruken av oljekjel (fossil) er betydelig redusert de siste årene og sto bare for drøyt 1 prosent i fjor. Av andre energikilder utgjorde spillvarme 3,3 prosent, gass (mest fossil, men også noe biogass) 3,5 prosent og bioolje snaut 1 prosent.

62 prosent av fjernvarmeforbruket i tjenesteytende næringer

Tjenesteytende næringer sto for den klart største andelen av forbruket i 2015 med 62 prosent, og fjernvarmeforbruket her utgjorde om lag 3 TWh. Husholdningene sto for drøyt 20 prosent av fjernvarmeforbruket (1 TWh), mens forbruket i industrien utgjorde snaut 18 prosent (850 GWh).

Lavere pris for fjernvarme

Gjennomsnittsprisen for fjernvarme sank fra 58,5 øre/kWh i 2014 til 58,0 øre/kWh i 2015. For husholdninger og tjenesteyting var gjennomsnittsprisen i 2015 henholdsvis 57,3 og 60,4 øre/kWh, mens den var lavere for industrien – 37,8 øre/kWh. Prisen for fjernkjøling var i gjennomsnitt 88,1 øre/kWh i 2015. Det var 2,7 øre/kWh høyere enn året før.

Økt salg av fjernvarme og nesten uendret pris ga økte salgsinntekter fra fjernvarme på 6,1 prosent i 2015 sammenlignet med året før. Inntektene fra salg av fjernvarme utgjorde 2,7 milliarder kroner. Salgsinntektene fra fjernkjøling steg i 2015 med 3,5 prosent til 149 millioner kroner.