I rapporten «Driften av kraftsystemet i 2015» slår NVE fast at det meste er på stell i vår elektriske infrastruktur. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

God ressurssituasjon og jevnt over god leveringspålitelighet kjennetegnet driften av det norske kraftsystemet i fjor. I NVE-rapporten «Driften av kraftsystemet 2015» presenteres ulike forhold som påvirket forsyningssikkerheten.

Kilde: NVE

Mildt vær og mye nedbør bidro til at ressurssituasjonen i Norge var god gjennom hele 2015. I løpet av året kom det 31,5 TWh mer nedbør og 23 TWh mer tilsig enn normalt.

Leveringspåliteligheten i kraftsystemet er jevnt over god. Hver kunde opplevde i gjennomsnitt 0,3 varslede avbrudd og 1,8 ikke varslede avbrudd på over 3 minutter. Stormene Nina på Vestlandet og Ole i Lofoten og Vesterålen forårsaket at mer enn 60 prosent av såkalt ikke levert energi på grunn av driftsforstyrrelser i 2015, kom i januar og februar.

Med mer uregulerbar kraftproduksjon og økt utvekslingskapasitet med andre kraftsystemer enn det nordiske, vil man i årene som kommer kunne oppleve større og hurtigere endringer i kraftsystemet. Det er viktig med videre arbeid for å sikre godt samarbeid om tiltak og virkemidler i Norden for å ivareta en tilfredsstillende frekvenskvalitet i det nordiske synkronsystemet.

Det er perioder med redusert driftssikkerhet i Stavanger, Bergensområdet, Sunnmøre og i områder i Nord-Norge. I de fleste av områdene hvor det i dag er redusert driftssikkerhet, vil nettanlegg under bygging øke driftssikkerheten betraktelig.

NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet rapporten Driften av kraftsystemet 2015. Rapporten gir en oversikt over forhold som har betydning for forsyningssikkerheten for kraftsystemet, herunder driftsforstyrrelser, leveringskvalitet, driftssikkerhet og frekvenskvalitet. I årets rapport er i tillegg inkludert et kapittel om arbeid med IKT-sikkerhet i 2015, hvor blant annet etableringen av KraftCERT er beskrevet.