Etter syv år har Sognekraft fått grønt lys for bygging av Leikanger kraftverk. (Illustrasjonsfoto: Sognekraft)

Regjeringa gjev ved kongeleg resolusjon Sognekraft løyve til utbygging av Leikanger kraftverk etter det største utbyggingsalternativet. Dette samsvarar med tilrådinga både frå Leikanger kommune og grunneigarane.

Kelde: Sognekraft

  • Dette har vi venta lenge på. Eg er glad for at OED tilrådde det største og etter både kommunen og Sognekraft si meining det beste alternativet, seier Terje Bakke Nævdal, administrerande direktør i Sognekraft.

Den kongelege resolusjonen kjem over sju år etter at Sognekraft sende sin konsesjonssøknad til NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat). NVE si tilråding til OED (Olje- og energidepartementet) var det såkalla C-alternativet, noko som ville ha redusert utbygginga med om lag 23 GWh. OED tilrådde det såkalla A-alternativet, noko som vert stadfesta av Kongen i statsråd. Både for Leikanger kommune og Sognekraft betyr den kongelege resolusjonen i dag auka inntekter og større soliditet i utbygginga.

Dette er den andre kongelege resolusjonen som i løpet av kort tid gjev grønt lys til Sognekraft sine store utbyggingsplanar. Fredag 20. mai vart det gjeve endeleg klarsignal i statsråd til både planendringane for Feios kraftverk og for det nye nettanlegget med bygging av ny 132 kV-linje mellom Feios og Hove.

Leikanger kraftverk får ein årsproduksjon på 182 GWh, noko som tilsvarar straumforbruket til om lag 9.200 husstandar. Vatnet til kraftproduksjon skal hentast frå 600 moh. I konsesjonsvilkåra for Leikanger kraftverk er innbyggjarane i Leikanger sikra god og trygg vassforsyning.

Feios kraftverk AS vil ferdig utbygd få ein årsproduksjon på om lag 92 GWh, noko som er nok til å forsyna om lag 4600 husstandar med straum.

  • Dette er ein stor dag i Sognekraft si historie. No har vi grunnlaget som skal til for å sikra gode økonomiske føresetnader for å gjennomføra prosjektet, seier Terje Bakke Nævdal, og siktar Sognekraft inn mot rask oppstart.

Byggetid for Leikanger kraftverk er sett til kring tre og eit halvt år.

Med klarsignal til Leikanger kraftverk er tre av fire store utbyggingsprosjekt i Sognekraft-regi ferdig handsama av sentrale styresmakter. Dei seks småkraftverka kring Fjærlandsfjorden er under bygging, Feios og Leikanger har fått endeleg klarsignal til utbygging. Det siste av dei fire store utbyggingsprosjekta, Offerdal kraftverk, ligg til konsesjonshandsaming hjå OED.