Sammen løfter sjefingeniør Helge Topp i DSB (t.v.) og fagsjef Leif T. Aanensen i NEK blikket mot fremtidens utfordringer innen elsikkerhet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) besluttet ved årsskiftet å sette i gang et felles prosjekt som skal beskrive utfordringsbildet for elsikkerhet på kort, mellomlang og lang sikt.

Kilde: NEK

DSB som nasjonal elsikkerhetsmyndighet, og NEK er de to organisasjonene som i første rekke legger rammene for elsikkerhetsarbeidet i Norge.Hensikten med prosjektet er fra DSBs side å skaffe et best mulig grunnlag for utforming og valg av virkemidler (regelverk, informasjon, kontroll og sanksjon) for å ivareta elsikkerheten i et samfunnssikkerhets- og beredskapsperspektiv. NEKs mål med prosjektet er tilsvarende å skaffe et best grunnlag for utvikling av en god strategi i det elektrotekniske normarbeidet innenfor området.

Prosjektet skal levere sin første utredning, som nå sendes ut til åpen høring, innen 1. juli 2016.

Om høringen

Prosjektet sender ikke et ferdig konsept ut på høring. De stramme tidsrammene gir ikke rom for komplett ferdigstillelse innen 25. mai 2016. Det vil pågå arbeider parallelt med høringen, frem til høringsfristen. Prosjektet har imidlertid tilstrebet å gi høringsinstansene best mulig underlag for å komme med konstruktiv kritikk på hvordan man tilnærmer seg utfordringsbildet, både analytisk og metodisk. Videre prøver man å synliggjøre hvilke prioriteringer som legges til grunn for denne første utredningen, hvor dypt man går ned i materien, drøftelser rundt bruk av virkemidler, vekting av ulike momenter med videre. Det er altså ikke innholdet alene, men også hvordan man vurderer informasjon det ønskes tilbakemeldinger på.
Prosjektet mener at høringsdokumentet bør gi tilfredsstillende grunnlag for å utforme konstruktive høringssvar.

Prosjektets referansegruppe

Den 12. februar ble det sendte ut en åpen invitasjon til 54 virksomheter om å delta i referansegruppe for prosjektet. I skrivende stund teller referansegruppen 31 medlemmer fra i alt 22 virksomheter. Gruppen hadde sitt første møte den 13. april 2016, hvor det ble gitt nyttige innspill til prosjektet. Referansegruppen vil ha sitt neste møte, som også vil være et høringsmøte den 7. juni 2016.

Utstrakt dialog

Prosjektet har hatt utstrakt dialog med anerkjente kompetansemiljøer. Disse har gitt meget nyttige bidrag til utredningen. Videre har prosjektet hatt kontakter mot NEKs komitestruktur, et arbeid som også vil fortsette i høringsperioden.

Fundamentet for utredningen

Utredningen bygger på to underliggende lag:
• Lag 1, som inneholder et dokumentbibliotek, spesielt relevante tilsynsrapporter, referater fra dialogmøter, telefonkonferanser, referansegruppe og styringsgruppe.
• Lag 2, som inneholder sektor- og temaanalyser

Dokumenter i lag 1 og lag 2 er ikke gjenstand for åpen høring. Arbeid med og supplering av materiale i disse to lagene vil minst pågå frem til den formelle overleveringen av utredningen. Nye og viktige funn vil i likhet med innspill som kommer i høringen påvirke innholdet i den ferdige utredningen som vil tilhøre lag 3. Det vises til selve utredningen for nærmere redegjørelse om metodikk.

Høringsdokumenter

Det henstilles sterkt om at alle høringsinstansene benytter skjemaet, da alle høringssvar skal sammenstilles for behandling etter høringsfristen. Bruk av skjemaet sikrer samtidig at det gis tilstrekkelig informasjon om hvilket punkt kommentaren gjelder, hva som er utfordringen og hvilken endring høringsinstansen foreslår.
Høringsinstansene står fritt til å dele informasjon om høringen til andre relevante aktører.

Høringsfrist

Alle høringssvar bes formidlet i elektronisk form senest innen 17. juni 2016. Høringssvarene bes sendt til lta@nek.no. Det gjøres oppmerksom på at høringssvarene kan gjøre offentlig på prosjekteiernes hjemmesider. Mer informasjon på denne linken:

https://www.standard.no/toppvalg/nek/horinger/dsbnek-elsikkerhetsprosjektet—horing/