Styret i Statnett har vedtatt en omfattende handlingsplan for HMS – helse, miljø og sikkerhet. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Statnetts styre har vedtatt en omfattende handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Handlingsplanen skal iverksettes over de kommende 12 månedene.

Kilde: Statnett

Planen innebærer blant annet en konsolidering av prosjektporteføljen og en oppskalering av kapasiteten på kontroll og etterlevelse. Hensikten med planen er å styrke HMS-arbeidet i prosjektene.

I kjølvannet av to dødsulykker hos to entreprenører i Statnetts utbyggingsprosjekter, har det blitt identifisert flere forbedringsbehov på HMS-siden. Disse blir adressert i en omfattende HMS-handlingsplan som styret i Statnett har vedtatt. Handlingsplanen fokuserer på fire hovedområder:
 

 

  • Konsolidering av prosjektporteføljen
  • Tilstramminger i kontraktskrav og  krav til prekvalifisering
  • Forsterket sikkerhetskultur  i Statnett og hos leverandører
  • Økt kapasitet på kontroll og etterlevelse

– Det som har skjedd viser at vi har HMS-utfordringer, sier konsernsjef Auke Lont. – Samtidig som vi de siste årene har levert bedre HMS-resultater, må vi heretter bli enda mye bedre. Denne planen er ikke først og fremst begrunnet i dødsulykkene, men basert på de erfaringene vi har gjort i tiden før og etter ulykkene, og som har vist behovet for økt fokus på HMS.

Gjennomgangen siden mai har avdekket behov for forbedringer:

  • I noen leverandørselskaper er det en kultur som ikke legger nok vekt på sikkerhet
  • Ujevn HMS-standard i ulike prosjekter og for lite lokal tilstedeværelse
  • Tid oppleves i for stor grad som en knapphetsfaktor
  • HMS-administrasjon har gått på bekostning av tilstedeværelse i felt
  • For lite læring av avvik og manglende konsekvens ved avvik
  • HMS-krav må komme tydeligere til syne i kontraktene

– Samtidig har den gjennomgangen vi har gjennomført, vist at de fleste prosjektene gjennomføres i henhold til våre standarder, og med gode HMS-resultater. Det er gledelig. Vi har også opplevd sterk støtte og tillitserklæringer fra våre kunder og kontakter i denne vanskelige tiden, og det har gjort godt, fremholder Lont.

– Planens intensjon er å balansere behovet for fremdrift i prosjektene med en sterkere hånd på HMS, understreker Lont.

Omfattende HMS-tiltak
Det legges opp til flere tiltak rundt prosjektporteføljen. Over det kommende året vil Statnett systematisk vurdere mulighetene for å forskyve prosjekter med tanke på å avlaste den totale porteføljen. Dette vil frigjøre ressurser som blant annet vil bli brukt for å øke kontroll og tilstedeværelse på byggestedene. Arbeidet med Nettutviklingsplan 2017 vil bli benyttet for å identifisere mulige forskyvninger. Dette vil bli implementert gradvis i det kommende året, men det vil få konsekvenser løpende etter som enkeltprosjekter når sine beslutningsporter. Det årlige omfanget av reinvesteringer vil også bli dratt noe ned.

Øvrige tiltak i HMS-planen knytter seg til kontraktskrav, styrking av sikkerhetskultur og økt fokus på kontroll og etterlevelse. – Vi har sett på en rekke faktorer som påvirker HMS-resultatene, og derfor legges det opp til en pakke av tiltak, sier Lont.

Det vil bli lagt økt vekt på tilstedeværelse og kontroll der hvor byggearbeidet foregår, både for å avdekke feil og for å fremme forbedringer i det daglige arbeidet. «Risikovurderinger skal gjennomsyre HMS-arbeidet. De farligste operasjonene skal omfattes av de strengeste tiltakene», sier Lont.

Dette vil bli kombinert med tiltak for å styrke sikkerhetskulturen både internt i Statnett og i alle selskaper som jobber for Statnett. Det vil videre bli strammet ytterligere inn på kravene til prekvalifisering av og kontrakter til leverandører. – Vi vil oppmuntre til forbedringer. Det innebærer også å slå ned på feil og mangler, sier Lont.

– Min viktigste erkjennelse i dette arbeidet handler om etterlevelse og vilje til forbedring og læring – om å sette gode hensikter ut i livet. Det hjelper ingenting med HMS-krav hvis de ikke etterfølges. Vi må ut i felt – der hvor HMS-kravene skal gjøre en forskjell – og vi må bry oss. Den ultimate testen på alt HMS-arbeid er hvordan det virker i praksis. Det er kjernen i denne planen, sier Lont.

– Disse tiltakene vil i sum styrke både HMS-arbeidet og prosjektene som sådan, sier Lont. Planen er motivert av HMS-hensyn, men all erfaring tilsier at vi også vil høste andre gevinster. Forbedringer på HMS gir forbedringer på bred front, avslutter Lont.