Det er økende aktivitet i den norske fornybarbransjen. Flere vann- og vindkraftverk som vil kunne få elsertifikater, er under bygging eller detaljplanlegging. For at aktørene enklere skal kunne følge utviklingen fram mot elsertifikatmålet, publiserer NVE nå mer detaljert statusinformasjon i den offentlige konsesjonsdatabasen.

Kilde: NVE

– Åpenhet om status for planlagte kraftverk er spesielt viktig nå når vi går inn i de siste årene før avslutning av utbyggingsfasen i 2021. Vi vil derfor fortløpende publisere informasjon om hvilke kraftverk som er under bygging, og hvilke som har fått godkjent detaljplan eller miljø-, transport og anleggsplan. Det blir altså enklere å følge prosjekter fra konsesjonssøknad til det kommer inn i elsertifikatordningen, sier, vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Den nye funksjonaliteten i konsesjonsdatabasen blir lansert i forbindelse med at NVE og Energimyndighetene overleverer sine anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen til Olje- og energidepartementet og Miljö- och energidepartementet på kontrollstasjonsseminaret på Gardermoen 9. juni 2016.  

I rute

Tall fra 1. kvartal 2016 viser at det er bygget 15,5 TWh ny kraftproduksjon i Norge og Sverige i elsertifikatordningen siden den ble etablert i 2012. Det betyr at ordningen er godt i rute til å nå målet om 28,4 TWh innen 2021.

 Ved utgangen av 1.kvartal var i tillegg vel 6 TWh under bygging, hvorav 2,3 TWh i Norge. Det er også varslet investeringsbeslutning i flere prosjekter, inkludert vindkraftprosjektene på Fosen som alene bidrar med 3,4 TWh ny kraftproduksjon. 

Foreslår justeringer

NVE og den svenske Energimyndigheten overleverer i dag sine anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen til Olje- og energidepartementet og Miljö- och energidepartementet. Arbeidet er utført som ledd den i andre «kontrollstasjonen» i det felles norsk svenske elsertifikatmarkedet.

– Elsertifikatordningen fortsetter å levere ny fornybar kraftproduksjon. Endringene som NVE og Energimyndigheten foreslår i den såkalte kontrollstasjonen, vil bidra til at elsertifikatmarkedet fungerer etter hensikten også i årene som kommer, sier Sanderud. 

Anbefalingene

Hovedkonklusjonen i NVE-rapport 2016 – 55 «Kontrollstasjon 2017 del 1» er at ordningen ser ut til å levere i henhold til mål og målsetninger, men det er fortsatt rom for mindre justeringer for å gjøre ordningen enda bedre.

Det legges opp til at eventuelle anbefalinger som krever lov- og forskriftendringer, kan tre i kraft 1. januar 2018. 

 • NVE anbefaler at den norske kvotekurven justeres ned fordi kraftforbruket har vært noe høyere enn forventet. Energimyndigheten anbefaler å justere opp den svenske kvotekurven periode 2018-2020, for så å justere ned for perioden 2021-2035.
   
 • Elsertifikatpliktig forbruk skal justeres hvert andre år for å rette estimeringsfeil.
   
 • Elsertifikatkvotene flyttes fra lov til forskrift for å legge til rette for hyppigere tekniske justeringer av kvotekurven.
   
 • Gitt at Sverige ikke utvider elsertifikatordningen, bør det innføres en frist for når anlegg må være idriftsatt for å godkjennes for rett til elsertifikater («stoppregel») i Sverige. For å harmonisere regelverket med Norge, bør fristen i Sverige settes til 31. desember 2021.
   
 • NVE og Energimyndigheten vil tilgjengeliggjøre mer informasjon om kraftverk og utbyggingstakt, slik at aktørene skal ha best mulig grunnlag for sine investeringsbeslutninger. 

Data fra konsesjonsbehandlingen

NVE publiserer hvert kvartal en oversikt over ny kraftproduksjon, med blant annet oppdatert informasjon om kraftverk under bygging. Informasjonen som nå gjøres tilgjengelig i konsesjonsdatabasen, gir løpende oversikt over kraftverk som har fått godkjent detaljplan eller miljø-, transport og anleggsplan (MTA) og kraftverk som er under bygging. Estimert årsproduksjon vil være basert på opplysninger fra konsesjonsbehandlingen, og vil kunne avvike fra det som faktisk blir bygget ut. 

Årsrapport 2015

Årsrapporten for elsertifikatmarkedet 2015 er nå tilgjengelig. Den gir en god oversikt over hvordan elsertifikatmarkedet fungerer, og hva som har hendt det siste året. Årsrapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Energimyndigheten i Sverige, beskriver viktige hendelser og nøkkeltall. Her kan du laste ned rapporten: 

http://www.search.ask.com/web?l=dis&o=100000027cr&qsrc=2869&q=Last+ned+NVE-rapport+2016+-+55+%22Kontrollstasjon+2017+del+1%22.&gct=kwd