NVE vil gi klarere føringer for hvordan strømnettselskapene skal utforme nettleien. Foto: Fredrikstad Energi

NVE mener det er behov for å standardisere tariffstrukturen i Norge, og skriver i sin oppsummering av konsepthøringen i fjor at de vil gi klarere føringer for hvordan strømnettselskapene skal utforme nettleien.

Kilde: Energi Norge

NVE legger opp til at flere former for effekttariffering skal være akseptabelt i en overgangsperiode. Regelverket for utforming av tariffer skal beskrive hvilke tariffledd som kan eller skal benyttes for uttakskunder i distribusjonsnettet, og gi klarere rammer for hvordan disse tariffleddene kan utformes og hvilke kostnader som kan belastes de ulike tariffleddene.
– NVE har gjort en grundig jobb i sin vurdering av fremtidig tariffutføring i distribusjonsnettet, men vi regner med at det i tiden som kommer blir diskusjon både om utforming og standardisering av tariffene, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Bør prises mest mulig riktig

NVE skriver i sin konklusjon at bruk av strøm bør prises mest mulig riktig. I dag settes energileddet som priser strømnettbruken for høyt. Energileddet bør gjenspeile de tapskostnadene som kundens bruk påfører strømnettet, slik kan nettet utnyttes mest mulig effektivt. NVE legger opp til å foreslå at energileddet i fremtiden skal dekke marginale tapskostnader, og at det i utgangspunktet ikke vil være anledning til å hente inn kostnader utover dette gjennom energileddet. Fordi nettet må dimensjoneres etter effektbehovet mener NVE det er relevant å gi signaler til kunden om at deres beslutninger og forbruk kan ha betydning for utbygging og dimensjonering av strømnettet.

– Dette kan bidra til en mer effektiv bruk av nettet, sier Svartsund.

NVE skriver at de legger opp til at tariffene skal utformes slik at det blir mer lønnsomt å redusere strømforbruket når det er høy belastning i strømnettet. NVE mener effekttariffer kan gi endret brukeratferd og dette kan redusere eller utsette behovet for fremtidige investeringer.

Nye strømmålere

Smart strøm (AMS – automatiske strømmålere) gjør det mulig å avregne kundenes forbruk time for time. NVE mener det vil være aktuelt at regelverket angir en plikt til å avregne effekt. Effekt kan avregnes basert på kundenes målte effektuttak i nærmere definerte perioder, eller ved at nettselskapene avregner forbruk i timer med typisk høy belastning i nettet en høyere pris enn forbruk i timer hvor nettet er mindre belastet. Det kan også være aktuelt at nettselskapene kan tilby sikringsdifferensierte tariffer.

Det legges opp til at NVE skal gi klarere føringer for nivået på en effektpris, og at de skal standardisere hvordan avregningsgrunnlag og avregningsperiode fastsettes. NVE legger ikke opp til at nettselskapene skal utforme tariffer basert på abonnert effekt.
– NVEs vurderinger om et lavere energiledd mener vi er riktig og det kan dessuten være fornuftig å teste ut noen tariffmodeller før en velger en modell og metode. Utformingen av disse tariffene er svært viktig fordi de vil bestemme hva kundene skal betale og hva som skal være kostnadsfritt, for eksempel om det skal være gratis å lade elbilen på natten, sier Svartsund.

Viktig med god kommunikasjon til kundene

Enkelte nettselskap har prøvd å innføre effekttariffer for sine kunder. I noen nettselskap har overgangen fra energitariffer til effekttariffer gått knirkefritt uten mye klager fra kundene, mens andre har opplevd klager og støy i overgangen.
– En vellykket omlegging av tariffstrukturen fordrer at nettselskapene har god kommunikasjon med kundene og at selskapene lager et godt informasjonsopplegg, sier Svartsund.

NVE legger opp til en ordinær forskriftshøring for å få implementert de endringene som må gjøres.