I kraftstasjonene Tonstad (bildet) og Solhom skal Sira-Kvina Kraftselskap gjøre oppgraderinger for vel 320 millioner kroner. (Foto: Sira-Kvina Kraftselskap)

Sira-Kvina kraftselskap DA har tildelt Voith Hydro Norge AS hovedkontrakt om oppgradering av kontrollanleggene i Tonstad og Solhom kraftstasjon, med Tjørhom kraftverk som opsjon. Alle kraftverkene ligger i Vest Agder fylke.

Kilde: Sira-Kvina Kraftselskap

I tillegg vil det bli inngått flere mindre oppgraderingskontrakter med andre leverandører på tilknyttede anleggsdeler. Det er antatt at samlet kostnad for oppgraderingen av de to første stasjonene vil komme på vel 320 millioner kroner. Noen forberedelser er alt startet men arbeidet vil intensiveres til neste år. Oppgraderingen er planlagt ferdig i 2022.

Sira-Kvina kraftselskap oppgraderer kontrollanleggene og annet elektromekanisk utstyr i Tonstad og Solhom kraftstasjon på grunn av alder og slitasje. Tonstad er Norges mestproduserende kraftstasjon og en viktig brikke i landets energiforsyning. Til sammen produserer de to kraftstasjonene årlig vel 4,5 TWh, noe som tilsvarer strømforbruket i 230.000 boliger. Tonstad kraftstasjon kom i drift i 1968 og Solhom i 1974.

Oppgraderingen omfatter i første rekke kontrollanleggene eller styringssystemene for stasjonene. Gammel reléteknikk skal byttes ut med databasert teknologi. I tillegg vil det bli gjort en del oppgraderinger av tilknyttet utstyr som blant annet regulatorer og sikkerhetssystemer, samt tilpassinger til Statnetts prosjekt med å oppgradere linjenettet i området til 420 kV. Samlet sett vil oppgraderingene gi betydelig forbedring av både person- og driftssikkerhet og sikre produksjon av ren fornybar energi i 40 nye år.

Voith Hydro AS, som blir hovedleverandør, er en av de største elektroleverandørene til norske vannkraftprodusenter. De har levert mange tilsvarende anlegg rundt om i landet og har for tiden ansvaret for elektroinstallasjonene i Lyses nye kraftstasjon i Lysebotn.

«Vi er stolte over å ha blitt valgt som leverandør av Sira-Kvina kraftselskap til denne omfattende og krevende leveransen. Dette viser at vår satsning på lokal kompetanse verdsettes av våre kunder.», sier administrerende direktør Frode Moen. «Slike langsiktige prosjekter er også svært viktige for bransjen i forhold til å ha kontinuitet knyttet til rekruttering og kompetanse også på leverandørsiden. Vi ser virkelig frem til å ta fatt på denne oppgaven sammen med Sira-Kvina kraftselskap sitt team.»

For Sira-Kvina kraftselskap er dette prosjektet kun et av mange oppgraderingsprosjekter. De siste åtte årene er det gjort investeringer for omkring en milliard kroner. Det meste er gått med til oppgradering av kraftstasjonene mens en femtedel er brukt på forsterkning av dammer og forbedring av flomløp. Det er fortsatt store oppgraderingsbehov og det er forventet store investeringer også det kommende tiår.

«Ressursbruken viser med all tydelighet at Sira-Kvina anleggene er viktige for eierne og at de prioriteres høyt selv i tider med lave strømpriser», sier administrerende direktør Gaute Tjørhom. «Den høye oppgraderingsaktiviteten er med på å trygge mange arbeidsplasser i regionen. I tider med økende arbeidsledighet er dette ekstra gledelig.»