Nye miljømål kan gi betydelige tap av regulerbar vannkraft, mener et knippe sentrale energiorganisasjoner i i næringen. Bildet viser damanlegget i Alta kraftverk. (Foto: Statkraft)

Regjeringen vil innen kort tid behandle nye miljømål som kan gi betydelige tap av regulerbar vannkraft. Dette kan svekke norsk verdiskaping, forsyningssikkerhet og flomberedskap, samt europeiske klimaambisjoner, frykter Energi Norge og en rekke andre organisasjoner.

Kilde: Energi Norge

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mottok nylig et brev fra NHO, LO, Norsk industri, Fellesforbundet, Industri Energi, EL og IT Forbundet, Nelfo og Energi Norge. I brevet oppfordres regjeringen til å prioritere regulerbar vannkraft ved behandling av de regionale miljøforvaltningsplanene, slik at vannkraftproduksjon bare unntaksvis blir berørt.

Kan tape 10 milliarder

Bakgrunnen for brevet er godkjenningen av nye miljømål for norske vassdrag, som skal oversendes ESA som ledd i gjennomføringen av EUs vanndirektiv. Før sommeren skal regjeringen godkjenne regionale vannforvaltningsplaner for hele landet. Her ligger det forslag til miljømål som kan få betydelige negative konsekvenser innenfor flere sektorer.

– Mens energimeldingen som Stortinget nylig har vedtatt legger opp til å styrke norsk vannkraft, jobber regjeringen i disse dager med et annet dokument som kan utradere kraftproduksjon tilsvarende to Alta-kraftverk eller mer. Det kan bety tapte verdier i størrelsesorden 10 milliarder kroner, sier administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth.

Klimabetydning

Ulseth påpeker at vannkraft er en viktig innsatsfaktor for det grønne skiftet. For eksempel er kraftproduksjonen som nå står på spill nok til å elektrifisere 350.000 personbiler.

Organisasjonene bak brevet understreker verdien som ligger i bærekraftig bruk av våre store vannkraftressurser til grønn verdiskapning, klimatiltak og økt forsyningssikkerhet.

– Vi ber derfor regjeringen sikre at Norge bevarer den store verdien vi har i fornybar og regulerbar vannkraft, når forvaltningsplanene skal vedtas på nasjonalt nivå. Inn mot fremtidens utslippsfrie energibruk må vi sikre råderett over slike ressurser, sier Ulseth.

Det er viktig å ikke fastsette miljømål som gjennom en ESA-oppfølging låser oss til gjennomføring av dårlig begrunnete miljømål med betydelig konsekvens for bærekraftig næringsutvikling i alle sektorer, heter det videre i brevet.