I dette vakre naturområdet har SKS (Salten Kraftsamband) overtatt Govddesåga kraftverk. (Foto: SKS)

Kraftkonsernet SKS (Salten Kraftsamband) kjøper alle aksjene i selskapene Beiarkraft AS og Govddesåga Kraftverk.

Kilde: SKS

SKS har sikret seg 100% eierskap i produksjonsselskapene Beiarkraft AS og Govddesåga Kraftverk AS. SKS har vært på eiersiden i begge selskapene fra tidligere, med 60 og 55,9 prosent eierandel.

I selskapet Beiarkraft AS er 40 prosent av aksjene overdratt fra Statskog Energi AS. I Govddesåga Kraftverk AS er 34 prosent overdratt fra Statskog Energi Beiarn AS og 10,1 prosent fra Clemens Kraft AS

– Oppkjøpene er i tråd med SKS strategi om å styrke produksjonsporteføljen innen vannkraft. Begge selskapene er vurdert som gode investeringer og bidrar til konsernets mål om å befeste sin posisjon som landsdelens ledende aktør innen produksjon av fornybar energi. Begge selskapene vil bli fusjonert inn i SKS Produksjon AS, hvilket effektiviserer vår konsernstruktur, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS.

Govddesåga Kraftverk i Beiarn kommune er inne i siste trinn av byggefasen og skal etter planen stå ferdig i løpet av høsten 2016. Kraftverket vil bidra med 58 GWh i årlig kraftproduksjon.

Selskapet Beiarkraft AS har som misjon å konsesjonssøke og forestå utbygging av og drift av kraftverk basert på vannfall avgrenset til Beiardalen.