ESA har godkjent de nye reglene om hurtigere avskrivning av driftsmidler i vindkraftverk. Det legger til rette for utbygging av mer fornybar energi i Norge. (Illustrasjonsfoto: Varanger Kraft)

ESA godkjente onsdag de nye reglene om hurtigere avskrivninger av driftsmidler i vindkraftverk. De nye reglene legger til rette for utbygging av mer fornybar energi i Norge.

Kilde: OED

19. juni 2015 vedtok Stortinget endringer i avskrivningsreglene for vindkraftverk. Etter de nye reglene kan de fleste investeringene i vindkraftverk avskrives lineært over fem år. I forbindelse med revidert statsbudsjett for 2016 ble det foretatt visse justeringer av denne ordningen, blant annet ved at virkningstidspunktet ble utsatt fra 1. januar 2015 til 19. juni 2015.

Da reglene ble vedtatt ble det tatt forbehold om at de først kunne tre i kraft etter at ESA hadde godkjent avskrivningsreglene som lovlig statsstøtte. Når ESA nå har godkjent ordningen vil departementet sørge for at de nye avskrivningsreglene trer i kraft så snart som praktisk mulig. Reglene vil gjelde for driftsmidler ervervet i perioden 19. juni 2015 til utgangen av inntektsåret 2021. Det er et vilkår for avskrivning etter de nye reglene at arbeid på prosjektet ikke var påbegynt før 19. juni 2015.