Kvamsfossen i Jølstra. Biletet er teket med vassføring 40 kubikkmeter i sekundet. (Foto: Sunnfjord Energi AS)

NVE har sendt over si innstilling til OED og tilrår departementet å gje konsesjon til Sunnfjord Energi om bygging av Jølstra kraftverk.

Kelde: Sunnfjord Energi

I innstillinga er det lagt til grunn ei utbygging i all hovudsak slik Sunnfjord Energi har søkt om. Dette inkluderer inntak i Tongahølen, kraftstasjon på Moskog og utløp ved Reinene.

Kraftverket vil ha ei samla yting på 60 MW og utbygginga vil gje 200 Gwh ny fornybar energi.

No skal OED slutthandsame prosjektet og ta endeleg avgjerd. Realisering er mogleg innan fristen for elsertifikatordninga ved ei effektiv handsaming i departementet.