Salg av varme fra anlegg blant annet fyrt med flis bidrar til økt sysselsetting og verdiskaping. (Illustrasjonsfoto: Eidsiva Energi)

Utbygging av biovarmeanlegg for salg av varme gir økt sysselsetting og lokal verdiskaping. Det er konklusjonen i Henriette Vivestads masteroppgave.

Kilde: Innovasjon Norge

Henriette Vivestad har i sin mastergradsoppgave ved NMBU undersøkt 122 varmesalgsanlegg som er støttet av Innovasjon Norges bioenergiprogram. Undersøkelsene hun har gjort viser at salg av varme gir positiv økonomi for bedriftene og en vesentlig klimagassreduksjon fra fossile kilder.

Med masteroppgaven ønsket hun å se på hvilke og hvor store ringvirkninger som følger av investering og drift av varmesalgsanleggene, som har fått støtte gjennom Bioenergiprogrammet. 81 av 122 varmesalgsanlegg svarte, som tilsvarer er en svarprosent på 66,4.

Varmesalgsanleggene er lokalisert i 16 fylker. Fylkene med flest anlegg og som sammen står for over halvparten av anleggene er Oppland, Buskerud, Akershus og Rogaland.

Sysselsettingseffekt

– Bioenergibransjen bidrar til økt sysselsetting. Når jeg har sett på antall timer brukt i perioden før igangsetting av anleggene og til drift og vedlikehold viser det seg at de 122 varmesalgsanleggene førte til 76 årsverk i perioden før igangsetting og 43 årsverk årlig til drift og vedlikehold, sier Vivestad.

Totalt har Innovasjon Norge gitt investeringsstøtte på 128,5 millioner kroner til de 122 varmesalgsanleggene. Flere av aktørene har påpekt at støtten som kommer fra Innovasjon Norge er helt avgjørende for investeringsbeslutningen.

Det betyr at for hver million Innovasjon Norge har gitt ut i støtte er det blitt 0,59 nye årsverk i perioden før igangsetting av anleggene og 0,33 løpende årsverk til

 Drift og vedlikehold.

Investeringene i varmesalgsanleggene har i svært mange tilfeller ført til at fossile varmekilder er blitt byttet ut. For alle anleggene er det estimert at de totalt har ført til en reduksjon i utslipp fra fossile energikilder på 34 000 tonn CO2-eq. Det vil si at hver støttekrone Innovasjon Norge har gitt ut har ført til en reduksjon på 263 g CO2-eq.

Reduksjon i klimagassutslipp

Brenselet som benyttes i varmesalgsanleggene er i hovedsak flis, med noen få forekomster av ved, halm og høvelspon. Gjennomsnittlig transportavstand er på 15,3 kilometer og denne avstanden kan i høy grad regnes som lokal. Av svarene som ble mottatt gjennom både spørreundersøkelse og intervjurunde virker det som om varmeprodusentene ønsker å benytte seg av lokal arbeidskraft så langt det lar seg gjøre.

Transportavstanden på tømmer reduseres og fører til store reduksjoner i klimagassutslipp. Ett eksempel kan trekkes frem der 3000 m3 tømmer transporteres 23,5 km kortere enn tidligere noe som har ført til en årlig reduksjon i klimagassutslipp fra fossile kilder på 26,78 tonn CO2.. 

Økonomi

Gjennomsnittlige kostnader i investeringsfasen er beregnet til 1,6 kr/års-kWh i planleggingsfasen, 8,9 kr/års-kWh før rørnett inkludert nedlegging, 8,2 kr/års-kWh for fyrhus og 18,7 kr/års-kWh for anlegget.

– Kostnadene varierer relativt mye i forhold til effekten på anlegget, men jeg viser med en egen tabell kostnad etter størrelse i oppgaven, sier Vivestad. – Det ble ikke funnet noen anlegg med underskudd i undersøkelsen. Det ble derimot funnet en ventet trend der de mindre anleggene har høyest kostnad per kWh produsert.

Med en gjennomsnittlig kostnad for brensel på 24,7 øre/kWh, en gjennomsnittlig pris for varmen på 68,6 øre/kWh, en planlagt produksjon på 183,8 GWh og en gjennomsnittlig vedlikeholdskostnad på 42 273 kr er den årlige verdiskapingen beregnet til 73,8 millioner kroner. Dette tilsvarer en årlig verdiskaping på 410 000 kr/GWh.  

Nøkkeltall fra undersøkelsen:

  • 122 varmesalgsanlegg i størrelsesorden 40 – 1700 kW
  • Årlig produksjonsmengde: 183,8 GWh
  • Investeringsstøtte: 128,5 mill. kroner
  • Klimagassreduksjon fra fossile kilder: 34 000 tonn CO2-eq
  • Verdiskaping: 73,8 mill. kroner – Kr 410 000 pr GWh