NVE vil på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomføre nødvendige omklassifiseringer av anlegg som skal inngå i transmisjonsnettet. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

NVE vil på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomføre nødvendige omklassifiseringer av anlegg som skal inngå i transmisjonsnettet. Nettanlegg som var en del av sentralnettet per 1.7.2016, er nå automatisk å regne som transmisjonsnett.

Kilde: NVE

1. juli 2016 trådte ny bestemmelse i energiloven, § 1-5 Transmisjonsnett, i kraft. Denne bestemmelsen definerer transmisjonsnettets utstrekning. Det fremkommer av bestemmelsen og forarbeidene i Prop. 35 L (2015-2016), at sentralnettets utstrekning i all hovedsak skal videreføres.

NVE vil på oppdrag fra departementet gjennomføre nødvendige omklassifiseringer av alle nettanlegg over 200 kV som ikke er kundespesifikke, og som ikke var i sentralnettet når lovendringen trådte i kraft. Omklassifisering vil skje ved at NVE fatter enkeltvedtak overfor de aktuelle konsesjonærene.

Konsesjonærer som eier nettanlegg på 132 kV som de mener ikke er av vesentlig betydning for driften av transmisjonssystemet, kan søke om å få anlegget omklassifisert. Det samme gjelder for konsesjonærer som eier nettanlegg på 132 kV de mener er av vesentlig betydning, men som ikke er transmisjonsnett i dag. NVE vil etter mottatt søknad gjøre en konkret vurdering om nettanlegget er av vesentlig betydning for driften av det øvrige transmisjonssystemet, og fatte enkeltvedtak i hver sak.

Bakgrunn for oppdraget

Ved lov 27. mai 2016 nr. 18 om endringer i energiloven, jf. Prop. 35 L (2015-2016), ble det innført en ny bestemmelse, § 1-5 Transmisjonsnett, som definerer transmisjonsnettets utstrekning. Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2016.

På sikt vil transmisjonsnettets utstrekning få betydning for eierskap av nettanleggene som følge av implementering av EUs tredje energimarkedspakke i norsk lov. Forslag til lovbestemmelser om dette har vært sendt på høring, men er foreløpig ikke inntatt i energiloven. Noe av bakgrunnen for å fastsette definisjonen av transmisjonsnett nå har vært å klargjøre rammene for slike forventede overdragelser.

Det fremgår av bestemmelsen, og forarbeidene til bestemmelsen, at sentralnettets utstrekning i all hovedsak skal videreføres. Det følger direkte av bestemmelsen at alle anlegg som inngår i sentralnettet ved bestemmelsens ikrafttredelse, automatisk inngår i transmisjonsnettet med mindre departementet fatter vedtak om noe annet.

NVE har i dag myndighet til å fastsette hvilke anlegg som skal inngå i sentralnettet og regionalnettet i henhold til energilovforskriften § 4-4 bokstav g). Departementet har oppdatert vedtaket om delegering av myndighet etter energiloven til NVE, og gitt NVE kompetanse til å gi enkeltvedtak om anlegg som inngår i transmisjonsnettet etter § 1-5 fjerde ledd.

Departementet har i brev av 1. juli 2016 bedt NVE om å igangsette arbeidet med nødvendige omklassifiseringer av anlegg gjennom enkeltvedtak i henhold til definisjonen i energiloven § 1-5.

Departementet vil være klageinstans for slike enkeltvedtak.

NVE sitt arbeid med transmisjonsnettets utstrekning

Det fremkommer av enl. § 1-5 og Prop. 35 L (2015-2016) at alle linjer på 200 kV eller høyere skal inngå i transmisjonsnettet med mindre disse er kundespesifikke. NVE vil etter oppdrag fra departementet gjennomgå og omklassifisere anlegg som ikke er i transmisjonsnettet, men som helt klart skal inngå i henhold til lovens definisjon.

I tillegg vil NVE behandle enkeltsøknader fra konsesjonærer om å omklassifisere nettanlegg. Dette gjelder linjer på 132 kV som vil inngå i transmisjonsnettet dersom de er av vesentlig betydning for driften av transmisjonssystemet. Kriteriet vil kunne gjelde for 132 kV linjer i parallell til 300 kV eller 420 kV linjer, og for 132 kV som binder sammen øvrig transmisjonsnett. Utgangspunktet er at linjer på 132 kV som fra 1.7.2016 inngår i transmisjonsnettet, er av vesentlig betydning. Ved endringer i forhold som påvirker systemdriften kan linjens betydning endres. Konsesjonærer som eier linjer de mener ikke omfattes av lovens definisjon kan søke om å få linjen omklassifisert. Det samme gjelder for konsesjonærer som eier linjer de mener er omfattet av definisjonen, men som ikke er transmisjonsnett i dag. Etter mottatt søknad vil NVE i enkeltvedtak gjøre en konkret vurdering om nettanlegget er av vesentlig betydning for driften av det øvrige transmisjonsnettet.