Stortinget
Foto: Tore Halvorsen

Det nærmer seg valg. Hva er de forskjellige partienes tanker og strategier når det gjelder fornybar energi? Vi har spurt dem.

Av: Stian Mathisen, Kommunikasjonsansvarlig i Fortum

Det grønne skiftet er et begrep som brukes flittig av norske politikere. Vi har undersøkt hvilke standpunkt de politiske partiene har når det gjelder å jobbe for å fremme vind-, vann- og solkraft i Norge. Vi spurte om hvilke strategier og støtteordninger de foreslår, og om de tror dette er en sak som blir synlig i valgkampen til høsten.

Rødts sentralstyremedlem og leder av miljø- og næringspolitisk utvalg Reidar Stridland:
For at Norge skal ta sitt klimaansvar må vi kutte i utvinningstempoet. Da må vi samtidig skape nye arbeidsplasser i grønne næringer. Rødt ønsker å kutte subsidier av oljeleting som går med underskudd, som er på rundt 12 milliarder kroner årlig, og bruke dette blant annet på pilotprosjekter på offshore vindkraft, opprusting av eksisterende vannkraft og innføring av miljøteknologi i kommunale bygg.

Vi står midt i ei oljekrise som har gjort at tusenvis av arbeidsplasser har forsvunnet. Samtidig nærmer 2017 seg å bli året der temperaturen for første gang er én grad over normalen. Oljeboring i Lofoten kan dessverre bli en valgkampsak i år igjen. Realiteten er at oljeboring er miljøskadelig og arbeidsplassene er i en ikke-fornybar sektor. Vi trenger en stor satsning på grønne arbeidsplasser for å sikre norsk økonomi og norske arbeidsplasser, og for å sikre at Norge tar sitt klimaansvar på alvor. Dette bør bli en viktig sak i valgkampen.

Rødt ønsker en feed-in-tariff etter modell av blant annet Tyskland og Spania, en ordning som gir fornybar kraftproduksjon rett til å selge strømmen sin før annen produksjon, til garanterte priser og en statlig støtteordning for utbygging og bruk av lokalt tilgjengelig fornybar energi, slik som solenergi og jordvarme.

Sosialistisk Venstrepartis førstekandidat i Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken:
SV vil satse på energieffektivisering og bruke fornybar energi til å fase ut bruken av fossil energi i Norge. Et hovedkrav for SV i miljøpolitikken i valgkampen, er at vi ønsker å kutte Norges egne utslipp av klimagasser. Dette gjør vi for eksempel gjennom å stille krav om at fossil fyringsolje i bygg og industri erstattes med fornybar energi, samt å bruke kjøpsavgiftene på bil til å elektrifisere transportsektoren. Det er viktig at Norge videreutvikler sine fornybare energiressurser for å kutte utslipp, uten at det går på bekostning av naturmangfoldet. Vi vil satse mer på å bruke ny teknologi som produserer energi lokalt, slik som solenergi og solstrøm, opprette en demonstrasjonspark for havvind og innføre påbud om utsortering av organisk avfall for produksjon av biogass.

Arbeiderpartiets politiske rådgiver i energi- og miljøfraksjonen, Anne Therese Gullberg:
Ap er positive til økt utbygging av fornybar kraft, både vann, vind og sol. Når det gjelder støtteordninger ønsker vi at grønne sertifikater bør avløses av en ordning som støtter umodne fornybarteknologier.

Senterpartiets politiske rådgiver og medlem av partiets stortingsgruppe, John Arne Hovstad Balto:
Den norske kraftforsyningen er nesten utelukkende basert på vannkraft og dermed tilnærmet utslippsfri. Sånn sett har vi alt blitt ferdig med «første episode» i det grønne skiftet, nemlig den som handler om omstilling av energiproduksjonen. Andre land i Europa er fortsatt inne i denne første fasen. Men det er viktig at vi tar vare på fossekraften og utvikler den. Det er behov for insentiver som gjør det mer attraktivt å ruste opp eldre kraftverk, slik at vi får enda mer energi ut av dem.

Vindkraftproduksjon til havs har stort potensial. Mulighetene for flytende anlegg er spesielt interessante. Det kommer til å kreve målrettet arbeid, klare strategier, og betydelig kapital for å få utviklet havvindteknologien, men Norge har store muligheter på teknologi- og leverandørsiden. Denne grønne markedsmuligheten må utnyttes. 

Senterpartiet ser også spennende muligheter knyttet til solkraft. Vi har i Stortinget vært med på et forslag om å be regjeringen utrede ulike tiltak til å stimulere til økt produksjon av solenergi i Norge, og framlegge en plan for dette. Dessverre fikk ikke forslaget flertall siden det borgerlige flertallet stemte mot. 

Når det gjelder strategi, må den fornybare elektrisiteten tas i bruk der den kan erstatte fossil energi, som for eksempel i samferdselssektoren og gjennom mer elektrifisering av petroleumssektoren. Store mengder ny fornybar elektrisitet gir også godt grunnlag for økt industrisatsing. Gjennom en balansert utvikling av energiproduksjonen og overføringskapasiteten til våre naboland kan Norge spille en viktig rolle som leverandør av fornybar energi til resten av Europa. 

Det er et mål at mest mulig av energien vi bruker, er fornybar. Satsing på produksjon av fornybar energi og teknologiutvikling gir grunnlag for næringsutvikling og verdiskaping i Norge.

Vi har både satt fram og støttet forslag som bidrar til klimaomstilling i energisektoren og de andre tunge sektorene, som for eksempel transport.

Senterpartiet kommer til å gjøre sitt for at dette skal bli en viktig sak.

Miljøpartiet De Grønnes politiske rådgiver Knut Falk Qvigstad:
De Grønne vil gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind, biogass, solenergi og bølgekraft.

Vi ønsker å etablere ordninger som satser langt mer målrettet på teknologiutvikling og utbygging av de minst naturskadelige formene for fornybar energiproduksjon som solenergi, havvind og biogass. Strategien varierer fra energikilde til energikilde. Når det gjelder havvind fokuserer vi på å få på plass en skikkelig demonstrasjonspark der norske bedrifter kan vise frem sin kompetanse for det internasjonale markedet. På sikt ser vi for oss direkte støtteordninger til investeringer i havvind i norske farvann.

For å støtte raskere utbygging av solenergi i Norge vil vi blant annet foreslå følgende; Skattereduksjon på for eksempel 60 øre per kilowattime til små solenergiprodusenter som selger overskuddsel ut på nettet (etter svensk modell). Støtte gjennom Enova til energilagring av egenprodusert el for at privatpersoner lettere skal kunne dra nytte av sine solcelleanlegg (de to sistnevnte etter svensk modell). Ingen moms ved kjøp av solfangere og solceller. Og endre støtteordningene fra Enova slik at det blir gitt 40 prosent investeringsstøtte til både solstrømanlegg og solfangere. En slik støtte vil kunne omfatte tak på private hus, næringsbygg og kommunale bygg, og vil bidra til at solstrømmarkedet kommer i gang også i Norge.

Vi går til valg på et offensivt program for utbygging av denne typen energikilder og kommer til å løfte dette frem som et satsingsområde for norsk næringsutvikling og ikke minst for privatpersoner som ønsker å produsere sin egen strøm, for eksempel gjennom solcelleproduksjon på hustak og låvetak.

Kristelig folkepartis politiske rådgiver Erlend Kjærnsrød:
Både Norge og resten av verden må øke sin produksjon av fornybar energi. Norge har i tillegg til vannkraft et stort potensial for produksjon av ny fornybar energi fra vindkraft, både på land og offshore. Det er viktig at vi velger de gode fornybarprosjektene, og så langt det er mulig unngår tap av naturmangfold.

KrF vil styrke innsatsen for utvikling av nye fornybare energikilder. Vi vil sikre gode og forutsigbare rammevilkår for kraftbransjen, og bedre støtteordninger for utvikling og kommersialisering av umodne teknologier. Vi vil styrke rammene til aktørene som i Norge gir støtte til ulike fornybare energiteknologier og energieffektivisering, slik som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova. Det må være gode rammevilkår for utbygging av vindkraft i Norge, blant annet gjennom utvikling av gode regionale vindkraftplaner. Vi vil legge til rette for at opprustning av eksisterende vannkraftverk og utbygging av småkraftverk der dette er riktig ut fra naturhensyn.

Venstres nestleder og energi- og miljøpolitiske talsperson, Ola Elvestuen
På tross av mye vannkraft er halvparten av Norges totale energiforbruk i dag fossilt. For å kutte klimagassutslipp, må all fossil energi erstattes av fornybar energi. Vi har store uutnyttede fornybare ressurser i Norge. Vi har vindkraft på land og til havs, biomasse og solenergi. Disse fornybarnæringene skal nå erstatte fossilt brensel i industri og transport.

Venstre vil bidra til næringsutvikling gjennom å støtte infrastrukturtiltak, nyskaping og bedriftsutvikling. Gjennom teknologioverføring og økt tilgang til fornybar energi i utviklingsland kan bistand og grønne utviklingsmekanismer gjøre det enklere for fattige land å velge mer klimavennlige utviklingsløsninger.

Med økende andel vindkraft og solenergi i landene rundt oss, kan den norske vannkraften utnyttes som leverandør av fleksibilitet, også utenfor Norge. På denne måten kan vi bidra til utfasing av kull- og gasskraftproduksjon i Europa. For å styrke Norges rolle som leverandør av fornybar energi, vil Venstre øke den fornybare energiproduksjonen og utvide overføringskapasiteten med flere kabler til Europa.

Venstre har klare strategier for fornybar energi; Vi vil bruke det statlige investeringsselskapet Norsk Fornybar AS til å investere i teknologiske pilotprosjekter som bidrar til reduksjon av klimautslipp og gjør det mulig å konvertere fra fossil til fornybar energi. Erstatte grønne sertifikater med en ny støtteordning som kan sikre konvertering til utslippsfrie energibærere som elektrisitet, hydrogen og lignende. Enova skal brukes til å erstatte fossil energi med fornybar energi og oppnå kutt i klimagassutslipp, modernisere og oppgradere eksisterende vannkraftverk, fremfor å sette i gang nye, større utbygginger. Byggeteknisk forskrift må revideres med strengere krav til energieffektivitet, klimagassreduksjoner og levetidsberegninger. Vi må styrke incentivordninger for installasjon av solenergi og få på plass demonstrasjonsanlegg for flytende havvind.

Menneskeskapte klimaendringer er ved siden av tapet av naturmangfold vår tids største utfordring, og må nødvendigvis bli en stor sak i valgkampen. Det vil Venstre bidra til. Overgangen fra fossil til fornybar energi representerer også en stor mulighet for Norge, som med sin høye kompetanse, teknologi og tilgang på kapital har alle forutsetninger for å være en sentral driver for det grønne skiftet. Venstre vil ha en mer ambisiøs og handlingsrettet klimapolitikk, der Norge satser målrettet på å utvikle framtidas klimaløsninger og tar en internasjonal lederrolle i det grønne skiftet. Det kommer vi til å bruke valgkampen til å løfte frem.

Høyres politiske rådgiver i energi- miljøfraksjonen, Tony Christian Tiller:
I 2016 la vi frem en energimelding til Stortinget med mange gode tiltak for å få enda mer fornybar energiproduksjon. For det første mener vi at det må være lønnsomt å produsere fornybar energi og at det ikke kan være basert på subsidier i det lange løp, derfor vil vi blant annet  avvikle ordningen med el-sertifikater når den løper ut. Vi vil også lage en nasjonal plan for vindkraft som peker på områder hvor det er mest fornuftig å bygge ny kapasitet. Det har aldri vært så store investeringer i vindkraft som under denne regjeringen, og akkurat nå bygges Nord-Europas største vindpark på Fosen i Trøndelag. Vi har for øvrig en rekke støtteordninger til utvikling av ny miljøteknologi også innenfor fornybar energi, for eksempel gjennom Enova og Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. Begge disse er kraftig styrket under vår regjeringstid. Høyre vil gjerne ha mer skånsom utbygging av vannkraft, men med de nødvendige hensyn til miljø og natur.

Vi vil ha en helhetlig strategi for opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftverk, og gjennomgå dagens skatteregler, og vi håper dette blir en sak som blir synlig i valgkampen.

Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi:
Vi har jo som regjeringsparti allerede fått til mye på denne fronten. Vi har jobbet med Enovas tilskuddordninger, gunstigere avskrivningssatser på vindkraft som gjør det mer lønnsomt og tilrettelagt for grønne datasentre med redusert sats på elsatsen, noe som kan bidra til økt etablering. En kombinasjon av tilskudd og avgiftslettelse.

 Når det gjelder strategi er vi opptatt av at investeringer skal være lønnsomme. Det må stå på egne ben, men på vei dit kan vi gi gunstigere skatt- og avgiftsordninger. Vi må ikke tape i forhold til andre nordiske land. Det grønne skiftet må baseres på realiteter; vi trenger ny teknologi og nye tekniske løsninger. Solenergiprisene har falt, så nå begynner denne typen energiproduksjon å bli lønnsom.

 Det er viktig for oss å tilrettelegge for mer vannkraft og mer småskala kraftverk som supplement til de store leverandørene. 

Dette blir ett av mange temaer som blir berørt i valgkampen til Fremskrittspartiet.