LVK (Landssamanslutninga av vassdragskommunar) er uenig med regjeringens tolkning av beskatning av datasentre. (Illustrasjon: Bulk Infrastructur)

Endringene i eiendomsskatt på verk og bruk begrunnes blant annet i behovet for lettelser i beskatningen av datasentre: Regjeringen legger til grunn at etter gjeldende rett er datasentre er å anse som verk og bruk, hvor også alle dataservere skal inngå. LVK er uenig. Et datasenter er verk og bruk, men etter dagens regler er dataservere løsøre, som dermed ikke skal inngå i taksten. Dermed faller også denne begrunnelsen for endringene av verk og bruk-reglene bort.

Kilde: LVK (Landssamanslutninga av vassdragskommunar)

Spørsmålet om skatteplikt for datasentre som verk og bruk er omtalt i Statsbudsjettet for 2018. Her forutsetter Regjeringen at datasentre er verk og bruk, jf. omtalen i Prop. LS 1 (2017-2018) kap. 7.1.1 side 107:«også anlegg for (…) datamaskiner i store datasentre vil bli fritatt». I Prop. 1 LS punkt 7.1.4 (side 115) heter det videre: «Datamaskiner og servere vil regnes som produksjonsutstyr og -installasjoner når disse inngår i produksjonsprosessen. Det samme vil gjelde kabler, hyller og søyler for oppbevaring av datautstyr, anlegg for nødstrøm, kjøling og stabil luftfuktighet, samt brannslukkingsutstyr når slikt utstyr er installert direkte av hensyn til datautstyret. Dette innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner i f.eks. datasentre vil være fritatt for eiendomsskatt.» 

I en utredning som LVK har bedt om, gjennomgås dagens regler for verk og bruk i Norge, våre nordiske naboer og andre europeiske land. Rapporten konkluderer med at datasentre er verk og bruk. I motsetning til hva regjeringen legger til grunn, konkluderer rapporten videre med at at de enkelte dataserverne, på samme måte som annet løsøre som lett kan settes inn og tas ut, og som ikke er nødvendig for selve datasenterets funksjon, ikke skal inngå i takstgrunnlaget, jfr rapporten punkt 9.