I 2016 ble det rapportert flest ulykker med langvarig fravær i næringene vann, elektrisitet og renovasjon. (Illustrasjonsfoto: Nettpartner)

I 2016 ble det rapportert i alt 22 459 arbeidsulykker i Norge. Nær halvparten av disse medførte fravær fra arbeid på mer enn tre dager. Det var i næringene elektrisitet, vann, og renovasjon det ble rapportert flest arbeidsulykker som gir langvarig fravær.

Kilde: SSB

I 2016 ble det rapportert i alt 22 459 arbeidsulykker i Norge, eller 8,3 ulykker per 1 000 ansatte, ifølge nye tall fra statistikken om arbeidsulykker. Av alle rapporterte arbeidsulykker medførte 45 prosent langvarig fravær fra arbeid, en andel som har vært relativt stabil de tre siste årene.

Dødsulykker i arbeidslivet inngår for øvrig ikke i tallgrunnlaget fra NAV som blir diskutert her, men baserer seg utelukkende på informasjon innhentet fra ulike tilsynsmyndigheter i Norge.

Det er stor variasjon på tvers av næringer med hensyn til antall rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte i 2016, jf. figur 2. Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte indikerer gjerne risikoen for å bli utsatt for en arbeidsulykke. Det er også forskjeller mellom næringer når det gjelder hvor langt fravær ulykkene medfører. Lengden på fraværet indikerer gjerne hvor alvorlig den enkelte arbeidsulykke er for den skadelidte.

Innen næringsgruppen elektrisitet, vann og renovasjon – der vi for eksempel finner kommunal renovasjon og produksjon av strøm – var det over 7 arbeidsulykker per 1 000 ansatte i 2016 som medførte langvarig fravær. Til sammenligning var tilsvarende tall 3,7 per 1 000 ansatte i alle næringene sett under ett. Informasjon, finansiering, og faglig tjenesteyting var for øvrig den næringsgruppen i Norge med færrest (0,8) rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte som medførte langvarig fravær.

For rapporterte arbeidsulykker som medfører kortvarig fravær er det andre næringsgrupper som dominerer. I offentlig administrasjon, forsvar, og sosialforsikring var det over 9 arbeidsulykker per 1 000 ansatte som medførte fravær fra arbeid i tre eller færre dager i 2016. Til sammenligning var tilsvarende tall 4,6 arbeidsulykker per 1 000 ansatte i alle næringene sett under ett, og forskjellen er stor på tvers av næringsgruppene.

Som i 2015 var «fall» den vanligste ulykkestypen som ble rapportert i 2016. For de fem næringsgruppene som rapporterer flest ulykker per 1 000 ansatte med langvarig fravær, er fall den dominerende ulykkestypen. Hvis man ser vekk fra ukjent ulykkestype er «støt/treff av gjenstand» den nest største. Denne typen ulykker er mest utbredt type i næringsgruppene bergverksdrift og utvinning, og industri.