Ordningen med skatteFUNN kompenserer innovasjonsmessig for nedgang i næringsdepartementets FoU-bevilgninger i 2018. (Illustrasjonsfoto: NTNU)

Næringsdepartementenes bevilgninger til innovasjon går ned, men veksten i SkatteFUNN fører til stor total økning til innovasjon.

Kilde: Norsk Industri

Bedriftene satser stadig mer på SkatteFUNN-ordningen, noe som betyr kraftig økning i skattefradragene fra ordningen. I tillegg ble grensene for ordningen utvidet i 2017 til hhv 25 millioner kroner for bedriftsinterne prosjekter og 50 millioner kroner for samarbeidsprosjekter. 

Bevilgninger til arbeid med innovasjon i bedriftene stiger til nærmere åtte milliarder kroner i 2018.

Skattefradraget bedriftene får ved SkatteFUNN økes til et anslag på 4,3 milliarder kroner i inneværende år, og vi forventer ytterligere økning til neste år.  Økningen for SkatteFUNN fører til at rekordhøye syv milliarder kroner er til disposisjon for industribedrifter og annet næringsliv i 2017 til innovasjonsarbeid.

Fra og med 2015 utgjør SkatteFUNN mer enn halvpartene av midlene til innovasjon i bedriftene, og andelen som går via SkatteFUNN har økt hvert år siden.  De eksakte bevilgningene via SkatteFUNN blir først klar når bedriftenes ligninger er ferdigbehandlet og skattefradragene innvilget. 

Bevilgningene til forskningstiltak for industri og øvrig næringsliv går ned neste år.  Nedgangen for ordningene i olje- og energidepartementet må sees i sammenheng med at Demo 2000-ordningen fikk ekstra midler i forbindelse med omstillingen på Vestlandet fra 2015-17. Justert for dette er bevilgningen for 2018 om lag på nivå med tidligere år med en sterkere satsning for fornybar energi.

Kuttene for midlene fra Nærings- og fiskeridepartementet går ned på grunn av omstillingsmidler til programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) i 2016 og 2017. I tillegg er «atomforskningen», som tidligere har vært bevilget via disse midlene på om lag 100 millioner kroner, overført til eget budsjettkapittel fra neste år.