Bøndene frykter for at nye solkraft-regler skal svekke jordvernet (Foto: Wikipeda)

Norgesnett Holding overtar fra årsskiftet Gauldal Nett, som driver distribusjon av strøm i kommunene Midtre Gauldal og Holtåen, fra Gauldal Energi. For kundene gir dette betydelig reduksjon i nettleien.

Kilde: Gauldal Energi

Gauldal Nett AS vil stå overfor krevende utfordringer som følge av endrede rammebetingelser, effektivitetskrav, ny teknologi og store investeringer. Dette vil kunne gi nettkundene økt nettleie, fremgår det av en pressemelding fra de tidligere eierne.

Norske myndigheter har i tillegg gitt klart uttrykk for at de ønsker større og mer rasjonelle nettselskaper, og legger til rette for en slik utvikling. Gauldal Energi AS har over tid vurdert og utredet organiseringen av konsernets virksomheter med bakgrunn i de kravene og utfordringene som energibransjen står overfor.

 Vurderingene og utredningene er foretatt i tett dialog med eieren Midtre Gauldal kommune. – «Gauldal Energi-konsernet skal fortsatt være en lokal muskel for kommunen. Dette betinger at vi tilpasser oss de endrede rammebetingelsene som vi gjorde i 2010 da vi skilte ut nettvirksomheten som eget selskap. Dette har gitt oss mange strategiske fordeler som gjør det lettere å omstille.

Norgesnett sine ambisjoner om å videreutvikle nettvirksomheten er den beste forsikring for fortsatt å ha kompetansearbeidsplasser i Midtre Gauldal. Vi ser frem til et konstruktivt samarbeide med Norgesnett» sier John Reese, konsernsjef i Gauldal Energi AS.

Norgesnett Holding AS overtar samtlige ansatte i Gauldal Nett AS og garanterer at disse får fast og relevant arbeid på samme arbeidssted som i dag og ønsker å tilrettelegge for ytterliggere styrking av arbeidsplassene i kommunene Midtre Gauldal og Holtålen.

 – «Gauldal Nett er et veldrevet selskap som passer godt inn i vårt konsept i Norgesnett. Vi ser store muligheter for å realisere synergier med resten av virksomheten vår, og ser fram til å integrere de ansatte i vår organisasjon og å videreutvikle aktivitetene i kommunene i Gauldal» sier Eilert Henriksen, daglig leder i Norgesnett Holding AS.

Norgesnett Holding AS overtar Gauldal Nett AS fra 1. januar 2018 og kan tilby en av landets laveste nettleier. Med utgangspunkt i nettleien for 2017 ville en normalhusholdning i kommunene Midtre Gauldal og Holtålen fått en besparelse på 2 464 kroner. Over tid er en tilsvarende årlig besparelse estimert til 3 000–3 300 kroner. For kommunene Midtre Gauldal og Holtålen samlet betyr den reduserte nettleien en samlet besparelse på 12–15 millioner kroner årlig.

Norgesnett

Norgesnett AS har gjennom områdekonsesjon ansvaret for strømnettet i kommunene Fredrikstad (ikke kommunedel Onsøy), Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk, Ski og Askøy. Selskapet har hovedkontor i Fredrikstad.