OED har gitt konsesjon til utvidelsen av SFE-eide Bredvatn kraftverk, som vil gi en produksjonsøkning på 67 GWh. (Foto: Alf Erik Røyrvik)

SFE Produksjon AS (SFE) er i statsråd gitt tillatelse til å utvide kraftverket i Åskåra i Bremanger i Sogn og Fjordane ved å bygge Bredvatn kraftverk og regulere Øvre Bredvatn. Bredvatna ligger i samme del av vassdraget som ble regulert i forbindelse med Åskåra kraftverk på 1970-tallet.

Kilde: OED

Byggingen innebærer at over 50 prosent av tilsiget til Åskåra blir flyttet over til Bredvatn kraftverk. Bredvatn kraftverk vil produsere om lag 275 gigawattimer (GWh) energi. Dette innebærer en netto produksjonsøkning på 67 GWh, tilsvarende strømforbruket til rundt 3 400 husstander.

– Regjeringen prioriterer prosjekter som bidrar til mer regulerbar kraft. Bygging av Bredvatn kraftverk vil gi betydelig mer regulerbar kraft, mer fleksibel produksjon og verdiskaping. Samtidig skal Åskåra 1 kraftverk gjennomgå omfattende opprustingstiltak i nær fremtid. Ved at det nye kraftverket overtar mye av produksjonen, vil rehabiliteringen kunne skje med et redusert produksjonstap, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. 

Eventuelle virkninger for landskap og friluftsliv har stått sentralt under konsesjonsbehandlingen. Vassdraget er allerede påvirket av reguleringer og kraftproduksjonen i Åskåra kraftverk med nettilknytninger i området. Fjellet rundt Bredvatna kan virke urørt, men det går i dag mer vann enn naturlig i vassdraget på grunn av tidligere reguleringer. En utbygging av Øvre Bredvatn vil tilføre nok vann nedenfor til å gi et fossepreg over de spesielle fjellterrassene i landskapet.

– For oss er det viktig at hensynet til landskap og miljø ivaretas ved nye utbygginger. Virkningene av Bredvatn kraftverk og reguleringen av Øvre Bredvatn for landskap og friluftsliv er vurdert grundig av myndighetene. Landskapet i området har et særpreg som ikke blir forringet ved denne utbyggingen, fortsetter han.

Ålfotbreen landskapsvernområde, som ligger utenfor utbyggingsområdet, ivaretar de landskapskvalitetene som er vektlagt for landskap og friluftsliv. Utbyggingen vil i svært liten grad påvirke det biologiske mangfoldet. Det er ikke fisk i verken Bredvatna eller Åskorvatnet. Tillatt regulering er 10 meter, og kraftstasjonen vil bli lagt i fjell. Det er ikke behov for nye veger i forbindelse med bygging av kraftverket.

Bremanger kommune vil få årlige inntekter gjennom skatter og avgifter. Utbyggingen vil medføre lokale næringsinntekter og økt sysselsetting i regionen i form av leveranser av varer og tjenester.

SFE inngår i SFE-konsernet.  Hovedaksjonærene er Sogn og Fjordane fylkeskommune og BKK AS. Øvrige aksjonærer er Bremanger, Eid, Flora, Selje, Gloppen, Naustdal og Askvoll kommuner.