Det er avdekket flere alvorlige avvik når det gjelder sikkerheten i Nødnett. (Foto: Frank Naumann)

- PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har avdekket flere alvorlige avvik når det gjelder sikkerheten i Nødnett. Det tar vi på største alvor, og har for lengst startet arbeidet med å tette sikkerhetshullene, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.

Kilde: DSB

PST orienterte i går DSB om bakgrunnen for at etterforskningen av Broadnet AS er avsluttet og saken henlagt. I sin redegjørelse slo PST fast at de har funnet avvik fra sikkerhetslovens krav, men at lovovertredelsene ikke er av en klar, straffbelagt art.

I tillegg til PSTs etterforskning, har NSM ført tilsyn med DSB og Motorola, mens Nkom har ført tilsyn med Broadnet AS. Det er avdekket flere alvorlige avvik fra henholdsvis sikkerhetsloven og ekomloven i disse tilsynene.

DSB overtok det tidligere Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) 1. mars i år, etter at utbyggingen av landsdekkende Nødnett var gjennomført.

– DSB mener sikkerhetsarbeidet var for lavt prioritert i utbyggingsfasen. Derfor har vi heller ikke ventet på resultatene av tilsynene og etterforskningen, før vi begynte å iverksette tiltak, sier Daae.

Blant annet bestilte DSB en ekstern virksomhetsgjennomgang av det tidligere DNK. Gjennomgangen ble utført av Ernst og Young AS våren og sommeren 2017.

– Vi jobber målrettet for å øke sikkerheten i Nødnett. Jeg kan vanskelig gå i detalj, men vi har blant annet styrket sikkerhetsstyringen, det er gjort nye risikoanalyser og det som etter sikkerhetsloven kalles verdivurderinger, er oppdatert. Organisasjonen står bedre rustet nå enn noen gang – men vi ikke i mål ennå, sier Daae.

Innen 1. desember skal DSB levere en handlingsplan til NSM, der vi beskriver hvordan samtlige avvik har blitt eller skal håndteres.

– Det vi så langt har gjort, har vi gjort innenfor eksisterende økonomiske rammer. Oppfølgingen av funnene er krevende, og framover er det nødvendig med tilførsel av ressurser og kompetanse hos alle involverte aktører, sier Daae.

DSB har tatt initiativ til et møte i ettermiddag med Broadnet AS og Motorola, for i fellesskap å finne ut hvordan avvikene som ennå ikke er lukket, raskest mulig kan bli det.