El og IT Forbundet er bekymret for konsekvensene av funksjonelt skille. Det gis det klart uttrykk for i et høringsnotat om saken. (Illustrasjonsfoto: BKK)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med forslag til ny forskrift som skal regulere det selskapsmessige og funksjonelle skillet mellom nettselskap og annen virksomhet. Lovendringen ble vedtatt av Stortinget i 2016.

Av: Informasjonsavdelingen/EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet har vært sterkt kritisk til endringen av energiloven og de medfølgende konsekvenser. Forbundet har derfor sendt innspill til NVE i det pågående forskriftsarbeidet.

EL og IT Forbundet ber om at forskriften utformes på en måte som ikke gir en uforholdsmessig inngripen inn i selskapenes vurdering av hvordan de best skal strukturere seg for å ivareta deres oppgaver og samfunnsoppdrag. Forbundet er bekymret for en utvikling som fører til en fragmentering av en bransje som gjennom tiår har vist evne til hurtig respons, god utnyttelse av stordriftsfordeler og effektivitet. NVE må ta hensyn til at energiselskapene forvalter felles ressurser og en sårbar infrastruktur, som er lokal og desentralisert.

EL og IT Forbundet ber NVE benytte det handlingsrommet som ligger i flertallsinnstillingen fra Stortingets behandling, og utarbeide en forskrift som ivaretar selskapenes forvaltning av våre felles ressurser og sårbar infrastruktur og en uvurderlig lokal tilstedeværelse.