E-CO Energi planlegger ombygging av dam Strandevatn i Hol kommune, som i sin tid var landets største steinfyllingsdam. (Foto: E-CO Energi)

E-CO Energi (FHR) planlegger ombygging av dam Strandevatn i Hol i perioden 2018 til 2019.

Kilde: E-CO Energi

Dam Strandevatn er den tredje dammen i rekken av store damombygginger i Hallingdal. Fra før er Dam Stolsvatn bygd ny og dam Flævatn har de siste årene gjennomgått en omfattende ombygging og fornying.

Dam Strandevatn var Norges første steinfyllingsdam og markerte i sin tid et markant veiskille i norsk kraftutbygging. Dammen er oppført mellom 1953 og 1955 og var på den tiden nybrottsarbeid for norske dam-ingeniører og -entreprenører. Dammen er en solid konstruksjon og arbeidene som nå planlegges er utelukkende et resultat av nye oppdaterte myndighetskrav for steinfyllingsdammer i Norge.

Dammen skal plastres med ny steinhud på begge sider og få en ny strømlinjeformet utforming av damkrona. For å skaffe til veie stein til prosjektet er planen å etablere et kraterbrudd på nedsiden av dammen. Steinbruddet vil etter prosjektet fylles med vann og istandsettes som et tjern.

I tillegg til arbeider på selve dammen er det et myndighetskrav at det skal etableres en ny flomløpstunnel for damanlegget som skal håndtere fremtidige flommer. Tiltaket vil i seg selv ikke være synlig annet enn påhugget ved dagens overløpstrau og utløp nedstrøms dammen ved tidligere berørt område.

Det planlegges ikke noe ekstraordinær nedtapping av magasin Strandevatn som følge av de planlagte arbeidene. Som følge av en forholdsvis snøfattig vinter i 2017 ligger magasinet naturlig en del under høyeste regulerte vannstand nå på høsten i 2017. Da Strandevatn er et flerårsmagasin vil de naturlige variasjonene i nedbør i tiden fremover bestemme vannstanden i magasinet.

Veien over dammen inn mot Raggsteindalen vil midlertidig bli lagt om under anleggsperioden slik at konsekvensen for de som er avhengige av adkomst over dammen ikke vil bli nevneverdig påvirket av anleggsarbeidene.

Søknad om bruddplassering og andre landskapsmessige tiltak er sendt NVE og en høring på planene er forventet i løpet av høsten. For øvrig vil det utover høsten bli arbeidet med å innhente priser fra entreprenører og avholde anbudskonkurranse for arbeidene.