Magne Skog er fornøyd med resultatet av rehabiliteringen på dam Votna. (Foto: Agder Energi)

Sytti tusen kubikkmeter stein er brukt for å forsterke dam Votna i Fyresdal i Telemark.

Kilde: Agder Energi

– Jeg er godt fornøyd med prosjektet. Jeg gleder meg over at det ikke har vært noen skader eller ulykker underveis. Det er også gøy at vi har klart å levere under budsjett og et halvt år før tiden, sier prosjektleder i Agder Energi Vannkraft, Magne Skog. 

Ny damforskrift
Årsaken til oppgraderingen er at dammen ikke tilfredstilte kravene i damforskriften fra 2010. Arbeidet med utbedringen har pågått siden mai og i forrige uke hadde Agder Energi sluttbefaring med både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og entreprenøren TT anlegg. 

– Den eksisterende fyllingsdammen er forsterket med skråningsvern i form av «plastret» storstein på begge sider. I toppen brukes det ekstra stor stein, forklarer prosjektlederen. 

Toppen av dammen, den såkalte damkronen, er hevet og forsterket. I tillegg er flomløpet styrket. Flomløpet skal sikre at flommer ledes for forbi dammen på en kontrollert måte, slik at flomvann ikke fører til skade for mennesker, miljø eller eiendom.

Skog forteller at prosjektet har lagt vekt på å tilbakeføre terrenget og vegetasjonen til opprinnelig tilstand etter anleggsarbeidene ble avsluttet.

– Vi har vært opptatt av det estetiske og er godt fornøyd med at steinen som er hentet ut fra steinbruddet like ved gjør at dammen glir så godt inn i terrenget. Det gamle steinbruddet er tilbakefyllt med overskuddsstein og jordmasser som er avgravd der dammen har blitt utvidet slik at det ser ut som et naturlig terreng. Videre har vi plantet ut 500 furutrær og spadd opp et hengerlass med lyngplanter på vei opp til dammen. Det har vi gjort fordi stedegen vegetasjon er best å bruke, og målet er at steinbruddet på sikt vil «gli» naturlig inn i området, avslutter prosjektlederen. 

Prosjektet har en kostnadsramme på 30 millioner kroner. Det er Arendals Vasdrags Brugseierforening (AVB) som er konsesjonshaver og eier av reguleringsanleggene i Finndølavassdraget i Fyresdal.