God HMS er mer enn å bruke hjelm slår Statnett fast i sin nye handlingsplan på dette viktige området. (Illustrasjonsfoto: Aksel Jermstad)

Bedre forståelse av byggherrerollen, enda tydeligere HMS-arbeid i planlegging og prosjektering, bredere tilfang av HMS-målinger, livreddende regler, tydeligere HMS-krav i kontrakter og bedre balanse mellom oppdrag og ressurser er noen av resultatene etter et års arbeid med HMS handlingsplan i Statnett.

Kilde: Statnett:

For halvannet år siden startet Statnett opp et program for å styrke kulturen for helse, miljø og sikkerhet internt. I fjor vår tok selskapet et nytt grep gjennom en omfattende HMS-handlingsplan. Nå har alle medarbeiderne deltatt i kulturbyggeprogrammet «Sikker». I tillegg har arbeidsgrupper i handlingsplanen levert inn en rekke ulike forbedringstiltak som nå er i ferd med å bli en del av Statnetts daglige drift.

Statnett har forbedret sine HMS-resultater jevnt og trutt de siste årene. For et par år siden opplevde selskapet imidlertid at resultatkurvene flatet ut, og på forsommeren 2016 hadde to entreprenører på oppdrag for Statnett fatale arbeidsulykker. Da valgte Statnett å ta grep.

Tydelige roller og god planlegging

-Før vi startet opp arbeidet med handlingsplanen, tenkte vi nok at vi måtte ha flere folk ute på anleggsplassene til å passe på. I løpet av arbeidet har vi dreid oppmerksomheten mer mot tydeligere roller, ansvar og en riktig tilstedeværelse og ikke minst at vi sikrer en god tidlig planlegging og prosjektering, forteller HMS-direktør i Statnett, Per Christian Øyan.

«Den klare linjen» har etter hvert blitt et kjent begrep i Statnett. Den handler om rolle- og ansvarsdelingen mellom Statnett som byggherre og entreprenøren som arbeidsgiver. –Vi må legge vekt på planleggingsfasen for å ivareta vårt ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Gjennom dette skal vi også legge til rette for de som senere skal drifte og vedlikeholde anleggene. Vi er heldigvis for lengst passert det stadiet at HMS bare handler om å bruke hjelm, påpeker Øyan. -Når anleggene bygges, må vi ha et balansert forhold mellom oss og entreprenøren, der det er tydelig hvem som har ansvar for hva. Her kan vi bomme på målet både med å blande oss for mye inn i entreprenørens arbeid eller ved å ikke styre nok, sier Øyan. I dette ligger det også å gjøre HMS-kravene tydelig i kontraktene, i tillegg til å legge inn tilstrekkelig tid for entreprenøren til å planlegge arbeidet på en sikker måte.

Jo større risiko, desto større HMS-krav

-Vi endrer også måten vi kvalifiserer leverandører til å delta på anbudskonkurranser, slik at vi stiller strengere HMS-krav til de som skal utføre arbeid der HMS-risikoen er høy.

Bredere spekter av HMS-målinger

Målingene av HMS-tilstanden i selskapet blir også utvidet. Fra å måle på sykefravær og hendelser som har skjedd, altså det som kalles reaktive indikatorer, vil Statnett også utvikle proaktive eller ledende indikatorer som måler HMS-tilstand før hendelser skjer. For eksempel kan evnen til å drive god vedlikeholdsstyring være en slik ledende indikator.

Livreddende regler

Et annet resultat av handlingsplanen, er utviklingen av ni livreddende regler. -Dette handler om å gjøre det enkelt å velge rett. Det er mange lover og regler som gjelder på våre arbeidsplasser. Reglene fokuserer på livstruende situasjoner. Gjennom de livreddende reglene har vi plukket ut regler som treffer vår aktivitet og vårt risikobilde, der vi har sett på statistikker over hendelser og de risikoene vi har identifisert, forteller Øyan. Nå implementeres reglene i Statnett.

Totalt sett er det lagt ned mange arbeidstimer for å trygge arbeidsdagen for alle som arbeider i og for Statnett. Gjennom HMs Handlingsplanen har det konkret blitt arbeidet med tolv helt ulike initiativer som treffer bredt i organisasjonen og oppgavene vi utfører. Nå skal alle endringene implementeres i det daglige arbeidet.

Arbeidet har favnet bredt og linjeorganisasjonen har utviklet tiltakene og med det har vi forsterket vår satsning på HMS kulturutvikling. Vi ser vi at hele organisasjonen har fått en økt bevissthet omkring betydningen av HMS-arbeidet. -Vi har bygget et HMS-lokomotiv. Nå setter vi det på skinnene, sier HMS-direktør Per Øyan.