Investeringene i kraftforsyning øker med hele 21 prosent i 2017, blant annet som følge av vekst innen vindkraftutbygging. (Illustrasjonsfoto: Nordkraft)

Investeringene innen kraftforsyning øker med hele 21 prosent i 2017. Anslagene for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder allikevel på et fall i 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere oljeinvesteringer.

Kilde: SSB

I investeringsundersøkelsen gjennomført i november anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2017 til om lag 205 milliarder kroner målt i løpende verdi. Virksomhetens estimater er 6,7 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2016.

Denne nedgangen drives av et klart fall på over 11 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten. Fallet i 2017 dempes av en kraftig investeringsvekst innenfor kraftforsyning på nesten 21 prosent.

For 2018 anslås de samlede investeringene nå til 203,6 milliarder kroner. Dette er 3,4 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2017, gitt i 4. kvartal 2016. Oppgangen i 2018 drives av at det indikeres svært høy investeringsvekst innenfor både industri og kraftforsyning.

Et mindre bratt fall innen olje- og gassvirksomhet enn tidligere antatt bidrar også positivt.

Utsikter til sterk vekst også i 2018

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer i kraftforsyning er nå anslått til 32,7 milliarder kroner, mål i løpende verdi. Anslaget ligger nesten på 21 prosent over tilsvarende anslag for 2016. Betydelig vekst innenfor både distribusjons- og produksjonsleddet bidrar til oppgangen.

Innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet kan økningen knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS). Arbeidet med installering av smarte strømmålere pågår i perioden 2016–2018, hvor hovedtyngden av investeringene utføres i år.

For delnæringen produksjon av elektrisitet skyldes veksten blant annet utbygging av flere nye vindparker. Nye avskrivningsregler, i tillegg til at frist for å søke el-sertifikater nærmer seg kan delvis forklare veksten i vindkraftutbyggingen.

De nyeste anslagene for 2018 antyder en ny rekord i kraftforsyning på 37,7 milliarder. Anslaget for neste år ligger om lag 19 prosent over anslagene for 2017, gitt i 4.kvartal fjor. Det er særlig veksten i næringen produksjon av elektrisitet som bidrar til oppgangen, men også for overføring og distribusjon av elektrisitet ventes det vekst i 2018.

Anslaget for produksjon av elektrisitet har blitt kraftig oppjustert siden forrige måling. Dette skyldes ytterligere vekst innen vindkraftutbygging.