116 kullkraftverk, her illustrert med Lethabo kullkraft i Sør-Afrika, er under planlegging i Afrika. Det haster med store investeringer i ren energi. (Foto: Wikipeda)

I Afrika sør for Sahara mangler 600 millioner mennesker tilgang til energi. 116 nye kullkraftverk er under planlegging i Afrika og Midtøsten for å imøtekomme det økende energibehovet. Om vi skal lykkes med å stanse klimaendringene, haster det med store investeringer i ren energi.

Av Marius Holm (daglig leder i Zero) og Kjell Roland (adm dir i Norfund)

Mange fattige land har ambisiøse planer for energisektoren. Energiforbruket i Afrika sør for Sahara utgjør kun om lag 4% av verdensforbruket, til tross for at 13% av verdens befolkning bor her. Ny energi er avgjørende for å kunne skape økonomisk vekst og redusere fattigdom.

Behov for mer kapital

I Norge hører vi ofte om sol- og vindprosjekter i Afrika, men i den store sammenhengen bygges det fortsatt lite. I praksis planlegges energibehovet som regel løst ved å bygge nye store kullkraftverk, i tillegg til kraft basert på tungolje, diesel og noe gass. Sør Afrika er for eksempel kjent for sitt utrolig vellykkede program for fornybar kraft, som til sammen forventes å øke kraftproduksjonen med 6422 MW i perioden siden 2014. Men landet er likevel i ferd med å samtidig sette 9500 MW ny kullkraft i produksjon.

Én viktig årsak er at det er relativt billig å bygge kull og dieselkraftverk, mens en stor del av kostnadene kommer først utover i driftsfasen. Til sammenligning tar man ved utbygging av sol-, vind- og vannkraft nesten hele kostnaden i forkant. I fattige land der prisen på kapital er høy, gjør det at fossil energi fortsatt ofte blir billigst. Sagt med andre ord – det er dyrt å være fattig. Derfor er det avgjørende at Norfund og andre investorer kommer inn med mer risikovillige kapital som reduserer kapitalkostnadene.

Vannkrafts nøkkelrolle

Mange land i sør har lite robuste kraftsystemer, og det legger begrensninger på hvor stor andel av energien som kan variere med sol og vind. Vannkraft er i dag en av få rene energikilder som kan erstatte fossilt brennstoffs egenskap med å gi stabil energi døgnet rundt. Det er et paradoks at de nasjonene som har størst energimangel ofte er de med størst vannkraftpotensiale – i Afrika er mindre enn 10% av potensialet utnyttet.  

Trenden må snus!

Om verdens fattige land baserer sin vekst på kull, vil det være umulig å stanse klimaendringene – som vil ramme de samme landene hardest. 116 nye kullkraftverk er i dag under planlegging i Afrika og Midtøsten – en dobling av antall kullkraftverk i regionen. I Kina og India er trenden i ferd med å snu, og de har den siste tiden satt 100 kullkraftverk på vent. Ifølge Verdensbanken trengs investeringer til en verdi av 288 milliarder amerikanske dollar til energisektoren i Afrika hvis målet om universell tilgang til elektrisitet innen 2030 skal nås.

Lønnsomt å satse på vannkraft i fattige land

Å investere ren energi i fattige land er en sentral del av Norfunds strategi. SN Power er selskapets viktigste verktøy for utbygging av vannkraft i Afrika og Asia. I tillegg til utviklingseffektene av ny energi, har investeringene også vist seg å være lønnsomme. Samlet over 15 år har investeringene gitt en årlig avkastning på over 10 %. Særlig har investeringene i Sørøst-Asia (Filippinene og Laos) gitt god avkastning.

Inntil nylig var selskapet eid av Norfund og Statkraft med 50 prosent hver. Nylig overtok Norfund hele eierskapet som følge av Statkrafts endrede strategi til å fokusere på færre markeder. Samtidig solgte Norfund sine eierandeler i vannkraftverk i mellominntektsland i Sør-Amerika og India til Statkraft. Resultateffekten for 2017 av disse transaksjonene og av utbytte og resultatandel fra SN Power blir omlag 1,5 mrd kr. Dette er penger som Norfund over tid skal reinvestere i vannkraftverk i fattigere land gjennom SN Power.

Vi mener det er mulig å bevise at bygging av vannkraft er lønnsomt også i Afrika! Det er mer utfordrende enn i mellominntektsland, men et kommersielt og høykompetent investeringsselskap som SN Power har vist før at det er mulig å mestre risikoen. Det er samtidig gledelig å se at også private utbyggere av fornybar energi retter blikket mot Afrika. Scatec Solar er en kjempesuksess innenfor solenergi og et godt eksempel.

Det nye SN Power vil bidra til å erstatte kull med vann

Med fokus på land med enormt behov for mer energi og i tett samarbeid med lokale partnere, er oppgaven til SN Power å bevise at det er mulig å skape verdier ved å bygge vannkraft. En rekke prosjekter er under planlegging i Rwanda, Laos, Myanmar, Filipinene, Zambia og Uganda. Prosjekter som gir kraft som er både stabil og regulerbar, gir også rom for større investeringer i sol- og vindkraft.

SN Power må bevise at det er mulig å oppnå markedstilpasset avkastning på investert kapital for på sikt å kunne tiltrekke seg private investorer. På denne måten skal vi sammen bidra til å erstatte framtidige kullkraftverk og dermed bekjempe klimaendringer – samtidig som vi bidrar til jobber, økonomisk vekst og redusert fattigdom.

(Artikkelen er første gang publisert i Finansavisen 7. november 2017)