Svak strømforsyning sør i Oslo gjør at Statnett og Hafslund sammen tar et løft for fremtiden. (Foto: Statnett)

Dagens strømnett sør i Oslo har ikke kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk. For å sikre strømforsyningen fremover søker Statnett og Hafslund Nett om å få bygge en ny transformatorstasjon ved Grønmo og om andre tiltak for å forsterke strømnettet i området.

Kilde: Statnett

Strømforbruket i Oslo har økt over 35 prosent siden 1990. Den ledige kapasiteten i strømnettet er nå i ferd med å bli brukt opp. Samtidig forventes strømforbruket sør i Oslo å øke ytterligere på grunn av befolkningsvekst, Follobanen og boligutviklingsplaner på Gjersrud-Stensrud.

Statnett og Hafslund Nett har nå søkt Norges vassdrags- og energidirektorat om å få bygge en ny transformatorstasjon under eksisterende kraftledning i området. Statnett og Hafslund Nett skal eie stasjonen sammen, og Statnett søker på vegne av Hafslund Nett for deres del av anlegget.

– Det er viktig for å sikre trygg strømforsyning til folk i Oslo sør og deler av Follo i fremtiden. Den nye transformatorstasjonen vil koble sammen Statnett og Hafslund Netts strømnett slik at mer strøm kan transporteres frem til forbrukerne, sier prosjektleder Kristin Melander Vie i Statnett.

– For å knytte den nye transformatorstasjonen til Hafslund Netts strømnett søker vi om å få bygge en ny kraftledning mellom den nye stasjonen og en eksisterende kraftledning. Vi skal også etablere en ny kabel til Klemetsrud transformatorstasjon, sier prosjektleder i Hafslund Nett Håvard Bårli.

Bred utredning

Det er utredet flere alternativer for plassering av en ny stasjon på sør i Oslo. Ut fra en helhetlig vurdering søkes det om konsesjon for to ulike plasseringer ved Grønmo gjenbruksstasjon og komposteringsanlegg. Alternativ A ligger nord for Liåsen. Alternativ B ligger øst for Liåsen. Det søkes om å få bygge et kompaktanlegg, som tar betydelig mindre plass enn et luftisolert anlegg.

Hafslund søker konsesjon for trasérettigheter til sin nye kraftledning. Traséen vil bli mellom 450 og 550 meter lang, avhengig av hvilket alternativ som blir valgt for plassering av transformatorstasjonen.

Begge søknadene er sendt på høring. I høringsrunden vil det gis mulighet til å komme med innspill til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE vil avholde folkemøte 21. november, der både Statnett og Hafslund Nett vil delta.