Energimontørene Kåre Ingebrigtsen og Tore Svenning i Nordkraft får nye kolleger fra Ballangen Energi til å sørge for lys i mørketida. (Foto: Nordkraft)

Ballangen Energi og Nordkraft ruster seg for fremtiden, og har nå inngått en avtale der sammenslåing av strømnettet er det største av flere tiltak. Dette iverksettes fra 1. januar 2018.

Kilde: Nordkraft

Ballangen Energi selger nettet sitt til Nordkraft, og beholder kraftproduksjonen og øvrig virksomhet. 22 ansatte i Ballangen Energi får Nordkraft som arbeidsgiver fra 1. januar. Arbeidsplassene blir værende i Ballangen, og oppgavene er i hovedsak de samme. Nordkraft med sine nye ansatte, skal også være operatør for Ballangens kraftproduksjon. Det vil si ha ansvaret for drift av alle kraftverkene, noe som vil være vesentlig mere effektivt og mindre sårbart.

– Inntektene fra salget av nettet kan vi bruke til å utvide produksjonen fra Hjertvatn og Røvatn kraftverk. Eierskapet til Ballangen Energis øvrige virksomhet, som for eksempel installasjon, butikk og fiber, blir værende i Ballangen. Nordkraft skal leie lokaler hos oss i Bjørkåsen, og det gjenværende av Ballangen Energi AS skal flytte ned til Ballangen sentrum, sier Wiggo Knutsen, administrerende direktør i Ballangen Energi.

Utjevning av nettleie for kundene

Et felles nett gir mulighet til mer effektiv drift. Det vil skje gjennom blant annet én felles driftssentral, samordning av IT-systemene og ett lokalt eltilsyn istedenfor to. For nettkundene er det i dag slik at Ballangen Energi er blant de som har høyest nettleie i landet, og Nordkraft blant de som har lavest.

– En sammenslåing betyr vesentlig redusert nettleie for de som i dag bor eller har hytter i Ballangen kommune. For innbyggere i Narvik kommune vil det bli en liten økning nettleia. Denne forventes over litt tid å bli redusert fordi effektivitet av nettdriften forbedres, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft.

Verdier og arbeidsplasser i Ballangen

For Ballangen Energi var det to motiv til at prosessen med Nordkraft kom i gang: Stortinget har vedtatt at det skal gjøres et skille mellom nett og øvrig virksomhet i alle energiselskap innen 2021. Dette ville gjort dagens Ballangen Energi dyrere å drifte. I tillegg kommer kommunesammenslåinga, som fra 2020 ville gitt to energiselskap i den nye storkommunen. Det er heller ikke effektivt, og begge selskap har derfor sett fordelen av å samordne seg i god tid før 2020.

– Vi mener dette er bra for selskapene, eierne og ikke minst for innbyggerne i det som om vel to år blir samme kommune. Dette blir en solid plattform for videre utvikling av arbeidsplasser i Ballangen, et viktig formål med arbeidet Ballangen Energi har lagt ned i denne avtalen. Deler av utbyttet fra et mindre Ballangen Energi kan brukes til næringsutvikling og andre allmennyttige formål. Det er viktig at verdier fra naturressursene blir igjen i Ballangen for å skape aktivitet, sier Knutsen.

Økt lønnsomhet for Nordkraft bidrar til utbytte

I tillegg til økt avkastning fra et større og mer effektivt nett, vil Nordkraft få økte inntekter fra driften av kraftproduksjonen i dagens nabokommune. I tillegg vil Nordkrafts prosjektavdeling bistå i samarbeid med Ballangen Energi AS for videre utvikling av denne.

– Større og mer effektivt nett, økte inntekter fra operatørskap og mer utbygging av fornybar energi, er helt i tråd med vår strategi. Med dette blir en enda større andel av inntektene våre mer stabile, fordi nettdrift, operatørskap og utbygging ikke påvirkes av svingninger i kraftprisen. Det gjør oss i stand til igjen å kunne utbetale utbytte til våre eiere, ifølge Frantzen.

God prosess

Denne prosessen startet i vinter. Begge parter så umiddelbart at de vil ha fordeler av en slik avtale. Partene har informert både eiere og ansatte underveis i prosessen. At åpenhet, informasjon og kommunikasjon har skapt gjensidig tillit og vært nøkkelen til en god prosess, er de to direktørene Wiggo Knutsen og Eirik Frantzen enige om.