NVE skjerper kravene til sikkerhet i beredskapsforskriften. Spesielt gjelder dette IKT-sikkerhet. (Illustrasjonsfoto: eSmart Systems)

NVE vil innføre strengere krav mot kraftselskapene i beredskapsforskriften. Spesielt vil kravene til IKT-sikkerhet bli tilstrammet.

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift

Bakgrunnen for endringene er at digitaliseringen av kraftsystemet medfører økt risiko for sikerhetshendelser. Tidligere i år publiserte NVE rapporten «Regulering av IKT-sikkerhet»», som inneholder en rekke forslag til tiltak for å styrke sikkerheten i det norske kraftsystemet.

Forslaget til endringer i forskriften vil bli lagt ut på høring før jul, mens en oppdatert veileder publiseres neste år. Under et møte med bransjen onsdag, orienterte NVE om overordnede trekk ved de kommende endringene.

NVE vil stille økte krav til grunnsikring av alle digitale informasjonssystemer i selskapene, i tråd med standarder og normer. Grunnsikring er sikkerhetstiltak iverksatt i normalsituasjoner, altså som en del av den normale driften. Her vil det komme innskjerpinger i krav til å kunne identifisere og dokumentere sikkerhetsutfordringer, håndtere hendelser og gjenopprette systemer.

Selskapene vil også få nye krav knyttet til beskyttelse av bryterfunksjonen i AMS, herunder at fjernstyringen av bryte- og styrefunksjonaliteten må skje fra en adgangskontrollert sone. Dette innebærer krav til fysisk sikring av funksjonen. Mens bare nettselskap skal ha mulighet til å fjernstyre, innføres også bestemmelser som skal sikre at kompromittering av én måler ikke skal medføre kompromittering av en annen.

En rekke innsigelser og spørsmål ble reist i møtet; blant annet ble det påpekt at det vil være vanskelig å ikke gi leverandører rettigheter til å styre brytere i en tidsbegrenset periode, eksempelvis i forbindelse med vedlikehold.

NVE ønsker tilbakemelding på hvorvidt det er realistisk å leve opp til de skisserte kravene rundt AMS.

Endringene vil medføre økte kostnader til kompetanse og personell hos mange av nettselskapene. KS Bedrift Energi vil vurdere forslagene nøye når de legges ut på høring.