For Nettalliansens 46 eierselskap skal Powel være samarbeidspartner i et FoU-prosjekt med siktemål mer effektiv drift og overvåking av strømnettet. (Illustrasjonsfoto: ABB)

NVE og Skattefunn har godkjent et FoU-prosjekt for Nettalliansens 46 eierselskap, hvor det skal undersøkes hvordan digital overvåking, sensorer og AMS kan føre til mer effektiv drift og overvåkning av strømnettet. Utstrakt bruk av digitalisering og automatiserte prosesser skal i tillegg til storskalaeffektivitet gi reduserte kostnader og bedre tjenesteleveranser.

Kilde: Powel

I dag vet som regel ikke nettselskapene hvor feilen ligger før de fysisk reiser ut til nettstasjonen. Ved å plassere sensorer ute i nettstasjonen og gjøre en smart behandling av dataene, reduseres behovet for inspeksjoner og levetiden for nettstasjonen øker.

De siste 5 årene har trenden vært at de store nettselskapene har vist til bedre effektivitet enn de små og mellomstore, og i følge Torgeir Brovold, administrerende direktør i Nettalliansen, vil innovasjonsprosjektet bidra til at nettselskapene i Nettalliansen kan være minst like effektive som de store aktørene.

– Det skal vi gjøre blant annet ved å undersøke hvordan kombinasjonen av proaktiv overvåkning, sensorer og AMS kan føre til bedre beslutningsgrunnlag og en mer effektiv nettdrift, sier administrerende direktør i Nettalliansen, Torgeir Brovold.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Powel AS.

– Det er kjempespennende at Nettalliansen ønsker å utfordre dagens prosesser ved å ta i bruk og utnytte teknologi på nye måter. Samlet sett har Nettalliansen en størrelse som gjør det mulig å oppnå svært spennende utnyttelse av potensiale som ligger i mobilitet, automatisering og kunstig intelligens, sier Kjetil Storset, Executive Vice President i Powel AS.

Prototype på trappene

Sammen med en strategi for digitalisering, skal det lages en prototype på et IT-verktøy som gjør det mulig for mindre nettselskap å samarbeide for å få storskalafordeler i drift og vedlikehold. Digitalisert samhandling skal gi verdi ved å benytte informasjon fra proaktiv overvåking, sensorer og AMS-målerne. Før prototypen utvikles skal det etableres en IT-infrastruktur som gjør det mulig å innhente digital informasjon fra målerinstrumentering i nettstasjoner og andre nettkomponenter, sammen med historikk og fagdata fra andre systemer. Infrastrukturen skal være tilpasset en skybasert løsning som gjør det mulig for alle eierselskap å verifisere prototypen.

Svorka og Hålogaland først ut med pilot

Det skal lages en pilot for nettområdene Svorka i vest og Hålogaland i nord. Her skal det kartlegges hvordan informasjon fra AMS målere, installerte sensorer og andre kilder, i kombinasjon med regelsett og automatiserte prosesser, kan anvendes for å redusere feilrettingstid og manuell tidsbruk for hendelseshåndtering. Visualisering av analyseresultater skal etableres og metodikk for deling av analyserapporter skal implementeres på tvers av arbeidsressurser og nettselskap.

Målsetning

Nettalliansen sin forventing til innovasjonsprosjektet er en mer effektiv drift og overvåking av strømnettet for hvert enkelt eierselskap i Nettalliansen. Målet er at prototypen skal dokumentere 30-40% effektivisering sammenlignet med eksisterende beslutningsprosesser. IT-verktøyet som utvikles skal gjennom samhandling bidra til at nettselskapet prioriterer vedlikehold til riktig tid for å minimere driftsavbrudd.