Med nye strømmålere får kundene også tilgang til sanntidsdata om sitt eget strømforbruk.

Norsk Elektrisk Komité (NEK) har gjennomført en høring om hvordan sanntidsdata fra smarte strømmålere kan gjøres tilgjengelig for forbrukere. Energi Norge er positiv til at kundene får tilgang, men støtter ikke den foreslåtte løsningen hvor nettselskapene får ansvar for kryptering av data inne i boligen.

Kilde: Energi Norge

Innen utgangen av 2018 får alle landets 2,9 millioner strømkunder installert nye, automatiske strømmålere. Det gir tilgang til store mengder data som også kundene kan gjøre seg nytte av.

– Energi Norge mener at hensyn til personvern og IKT-sikkerhet må settes høyt. I vår veileder for personvern, som ferdigstilles innen kort tid, anbefales medlemsbedriftene å håndtere sanntids målerdata som personopplysninger. Disse må krypteres før innsamling og håndteres sikkert i nettselskapenes databaser, sier næringspolitisk rådgiver Ulf Møller i Energi Norge.

Unngå sammenblanding av roller

De nye målerne sender data til nettselskapene via radiosignal, GSM eller lignende. I tillegg er målerne utstyrt med en såkalt HAN-kontakt (Home Area Network) hvor kundene selv kan hente ut informasjon om sitt strømforbruk, for eksempel til styringssystemer for energibruk i hjemmet.

– Vi mener at data som hentes ut via HAN-kontakten eventuelt må krypteres av den leverandøren kunden har valgt, ikke av nettselskapet. I motsatt fall får vi et uklart grensesnitt mellom monopolaktører (nettselskap) og konkurranseutsatte aktører, noe som er svært uheldig, mener Møller.

Myndighetene har lagt opp til at kundene i økende grad skal forholde seg til strømleverandør og ikke nettselskap, gjennom blant annet felles faktura.

– Da blir det uheldig om myndighetene innfører nye rutiner med behov for kundeservice i nettselskapene som går i motsatt retning, poengterer Møller.