I produksjon vil Buheii vindkraftverk produsere nok fornybar energi til rundt 14 000 husstander. (Foto: Multiconsult)

OED har stadfestet NVEs konsesjon til Buheii Vindkraft AS om bygging og drift av Buheii vindkraftverk i Kvinesdal kommune.

Kilde: OED

– Buheii vindkraftverk er et teknisk/økonomisk godt prosjekt og kommunen lokalt er positiv til prosjektet. Sammen med Tonstad vindkraftverk vil Buheii kunne danne en vindkraftklynge i denne regionen i Agder, som ligger nært et meget sterkt punkt i kraftnettet gjennom anleggene på Ertsmyra, samtidig som det er et solid bidrag til økt kraftproduksjon i regionen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Konsesjonen til Buheii vindkraftverk omfatter inntil 81 megawatt (MW) med en anslått årlig produksjon på rundt 280 gigawattimer (GWh), tilsvarende årsforbruket til om lag 14 000 husstander. Buheii vindkraftverk har søkt om å øke installert effekt til 82,8 MW. Denne søknaden behandles nå av NVE som egen planendringssak. Buheii Vindkraft AS eies av selskapene HybridTech og Nordisk Vindkraft.

NVEs konsesjonsvedtak ble påklaget av fem natur- og miljøorganisasjoner, private rettighetshavere og naboer. Fylkesmannen i Agder fremmet innsigelse.

Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert hensynet til hubro og friluftsliv/hyttebebyggelse. Med avbøtende tiltak og en kompensasjonsplan for hubro, har er departementet konkludert med at det gis konsesjon.