Bioenergi er et av områdene som nyter godt av regjeringens satsing på fornybare teknologier og tilknyttede områder. (Illustrasjonsfoto: Borregaard)

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 52 nye prosjekter i denne utlysningsrunden i tillegg til nye PILOT-E prosjekter. Til sammen deler ENERGIX ut over en halv milliard kroner til energiforskning.

Kilde: ENERGIX

  • Innovasjonsprosjekter i næringslivet, 27 prosjekter, 180 millioner kroner i støtte
  • Kompetanseprosjekter for næringslivet, 16 prosjekter, 170 millioner kroner i støtte
  • Forskerprosjekter, 9 prosjekter, 94 millioner kroner i støtte
  • PILOT-E, ca 50 millioner kroner i støtte
  • Nye konsepter, inntil 35 millioner kroner, prosjekter vil bli endelig bestemt i februar 2018

– Forskning og teknologiutvikling er et av regjeringens hovedsatsingsområder. Norge har sterke forskningsmiljøer, ressurser og næringstradisjoner som gir gode muligheter for økt verdiskapning innenfor miljøvennlig energi. Disse prosjektene er en viktig del i regjeringens satsing på forskning og teknologiutvikling på energiområdet, som kan øke vår konkurransekraft også internasjonalt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Stor interesse fra næringslivet

Næringslivet har grepet muligheten i denne utlysningsrunden. De 27 innovasjonsprosjekter i næringslivet blir støttet med rundt 180 mill. kroner. 16 kompetanseprosjekter for næringslivet som får tilbud om litt over 170 mill. kroner i finansiering fra forskningsrådet. Sammen med næringslivets egenfinansiering blir dette en storsatsing på over 550 millioner kroner på prosjekter hvor næringslivet er med og finansierer.

– Det er tydelig at både forskerne og næringslivet satser på miljøvennlig energi. Vi har fått inn søknader på alle fagområder, og er særlig fornøyd med at vi har fått mange prosjekter som vil bidra til kutt av klimagassutslipp i transport, industri og bygg, i tillegg til prosjekter som vil støtte opp om grønn vekst, eksport til et internasjonalt marked og mere miljøvennlig energi nasjonalt og globalt, sier programkoordinator Ane T. Brunvoll.

Spennende fagområder

Vinnerne innen fornybar energi i år er solenergi med 5 nye prosjekter. Det er også et godt tilfang til vannkraft, vindkraft, bioenergi og geotermisk energi. Innen vindkraft ser vi i år også at nye aktører fra petroleumsnæringen har fått innvilget prosjekter innen offshore vindkraft.

Norge har nå lenge levert silisium som materiale til solindustrien, og det jobber nå 3000 mennesker innen solindustrien i Norge. Det neste store for norske aktører kan kanskje bli materialer til batterier, og flere næringslivsaktører satser nå tungt på dette. Det er gledelig å se at flere av prosjektene innen dette området hadde høy kvalitet og oppnådde bevilgning. Totalt ble det bevilget over 60 millioner kroner til forskning på batterimaterialer.

Et viktig felt for Norge er omlegging til miljøvennlig energi i transportsektoren, og i år er det en rekordstor tildeling til ulike teknologier innen transport på hele 150 millioner kroner som inkluderer batteriporteføljen.

Konkurransen har vært hard

Det har vært hard konkurranse om midlene. Selv om ENERGIX i år har kunnet tildele ut 500 millioner kroner er det mange meget gode søknader som likevel ikke har nådd opp i konkurransen. Det ble omsøkt for hele 2,1 milliarder kroner.

– Dette er både positivt og negativt. På den ene siden er vi veldig glade for at det er så mange gode søknader som konkurrerer om midlene, dette sikrer veldig høy kvalitet på de prosjektene som velges ut. På den andre siden er det mange flere prosjekter som kunne fortjent å bli finansiert, vi håper derfor at en del av disse bearbeides videre og kommer igjen som enda bedre søknader neste år, sier Brunvoll. 

Prosessen videre

I begynnelsen av januar sendes den formelle tilbakemeldingen til alle søkere, både de som får avslag og de som får tilslag. Vi gjør oppmerksom på at selv om mange får innvilget det beløpet de har søkt om er det også en god del av søknadene som innvilges med noe lavere beløp. Vi vil gi tilbakemeldinger om dette så raskt vi kan, de som har fått innvilget prosjekt er også velkomne til å kontakte oss for å få vite mer om vedtaket. For alle prosjekter er programstyrets vedtak en invitasjon til å starte arbeidet med å innfri ambisjonene og føringene som er gitt før det tildeles endelig kontrakt.