NVE har godkjent finansiering av 100 FoU-prosjekter som skal bidra til mer effektiv drift av strømnettet. (Foto: Tore Halvorsen)

NVE har godkjent finansiering av 100 FoU-prosjekter som skal bidra til at nettselskapene driver og utvikler kraftnettet mer effektivt.

Kilde: OED

– Vi ser at nettbransjen er i rask utvikling, og at nettselskapene tar i bruk nye digitale løsninger på en rekke områder. FoU-ordningen vi innførte i 2013, gjør at nettselskapene kan bidra til at det utvikles effektive nettløsninger. I en tid med store nettinvesteringer, er effektiv drift viktig for å holde nettleien så lav som mulig, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

NVE har siden 2013 godkjent 100 prosjekter, hvorav 35 prosjekter i 2017. I 2016 var den økonomiske rammen for ordningen om lag 285 MNOK. Av denne utnyttet nettselskapene 75 MNOK. Kun en søknad er blitt avvist.

Tillegg til inntektsrammen
For å gjøre det mer attraktivt å være med i forskning og utvikling, tillater NVE at nettselskapene kan dekke sine kostnader til relevante og godkjente FoU-prosjekter som et tillegg til selskapenes årlige inntektsrammen. Finansieringen er begrenset til 0,3 prosent av nettselskapets investerte kapital.

52 nettselskaper er med i ordningen. De fleste store selskapene deltar i flere prosjekter, og noen små og mellomstore selskap deltar i et fåtall prosjekter.

Fleksibilitet og smartere løsninger
Prosjekt nr. 100 med tittelen «Learning Flexibility» har som formål å studere byer i utlandet som har utviklet fleksible og bærekraftige løsninger, for å understøtte utvikling av norske byer. Eidsiva Nett som deltar i prosjektet vil kunne få ny kompetanse og innsikt i hvordan fremtidens nett bygges og driftes med større grad av fleksibilitet.

Andre eksempler på prosjekter er uttesting av droner i linebefaring og utvikling av tilstandsanalyser som gir bedre investeringsbeslutninger.