Med investeringer på i underkant av 244 millioner kroner i 2018, 233 av dem i strømnettet, tar Lofotkraft nok et løft for å styrke forsyningssikkerheten i sitt konsesjonsområde. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Lofotkraft tar nye løft for forsyningssikkerheten i 2018. Totalt er det vedtatt investeringer i konsernet for i underkant av 244 millioner kroner. For de ulike selskapene i konsernet fordeler rammen seg som følger:

Kilde: Lofotkraft

  • Lofotkraft AS (nettselskapet) 223 mill. kr
  • Lofotkraft Produksjon AS 4,7 mill. kr
  • Lofotkraft Bredbånd AS 16,2 mill. kr til videre utbygging og oppgradering av fiber bredbånd i Lofoten 

Konsernet følger med dette sin vedtatte plan om fornying og oppgradering av elektrisitetsnettet, kraftproduksjon og arbeidet med utbygging av høyhastighets fibernett i Lofoten. 

Nettselskapet vil i løpet av 2018 starte arbeidet med ny regionalnettslinje mellom Kvitfossen, via Svolvær til Kleppstad, samt bygging av ny trafostasjon i Svolvær.

Videre vil prosjektet med montasje av smarte strømmålere med toveiskommunikasjon bli avsluttet i 2018, og det er beregnet vel 29 mill. kr til dette prosjektet. Ny 22 kV linje til Henningsvær vil endelig bli realisert. Denne har stått på investeringsbudsjettet både i 2016 og 2017, men har pga utfordringer med grunnerverv blitt utsatt.

Lofotkraft hever nettleien i gjennomsnitt med 2,2 øre/kWh fra og med 1. januar 2018. Gjennomsnittlig nettleie-tariff blir da 49,6 øre/kWh (4,6 % prisstigning). Økningen i nettleie skyldes i hovedsak økningen i kostnader for tilknytning til sentralnettet (2 øre/kWh). Dette skyldes de store investeringene som Statnett gjør i sentralnettet.

For en husholdningskunde med et årsforbruk på 20.000 kWh utgjøre økningen i nettleien med 2,2 øre/kWh 440 kr i året, eller ca. 37 kroner per måned. 

I tillegg har Regjeringen besluttet å øke forbruksavgiften med 0,26 øre/ kWh fra 1. januar 2018. Dette utgjør 52 kr i året for en husholdningskunde med et årsforbruk på 20 000 kWh.